Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Декларации

Декларации по чл.194 от закона за водите


ВАЖНО

Няма промяна в единичния размер на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в образците на декларациите по чл. 194б от Закона за водите

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2024 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за 2023 г. Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“. Няма промяна в образците на декларациите по чл. 194б от Закона за водите.
При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 01.01. 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г. Няма промяна в единичния размер на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.
При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.
Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г. След този срок се дължи лихва.
Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в
Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.
На сайта е качен и Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2023 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.


Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“  информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2022 г.

При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 01.01. 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г.  Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.

При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г.  След този срок се дължи лихва.

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в

Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

На сайта е качен и  Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2023 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че от  постъпилите декларации по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2020 г – 31.12.2020 г.  се установява допускане на грешка, като се взема единичен размер на таксата, относим за таксите за 2021 г.,  които следва да се декларират през 2022 г. За отчетната година са приложими единичните размери за периода 01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2020 г.

Напомняме, че  дължимите такси, следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на законната лихва за просрочени задължения се определя съгласно, Постановлениe на МС №100 от 29 май 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по посрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г. Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайта на МОСВ и БДЗБР. Срокът за подаване на декларациите е 31 януари. С цел облекчаване на водоползвателите БДЗБР  обнови и образеца на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12, който се представя в срок до 31 март. Образецът е наличен на сайта на БДЗБР, като за титулярите на разрешителни за водовземане с цел производство на ел.енергия чрез ВЕЦ/МВЕЦ е изготвен отделен образец.

Всички образци  са налични по-долу:

 Декларации по чл.194”б” от Закона за водите. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.)

Заповед № РД-758/12.12.2018 г. на Министъра на околната срeда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство

1. Декларация по чл. 194 б от Закона за водите за водовземане от повърхностни /подземни/ минерални води – Приложение № 1 от заповедта – Важно!!!  При попълване на декларация за водовземане от подземни води, чрез собствени водовземни съоръжения следва да се вземе предвид  информацията описана в Забележка към деклрацията и таксата да се умножи по  корекционен коефициент К1 = 1,001.

2. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ – Приложение № 2 от заповедта;

3. Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения – Приложение № 3 от заповедта;

4. Декларация по чл.194б от Закона за водите нарушаване непрекъснатостта на реката – Приложение № 4 от заповедта;

5. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – Приложение № 5 от заповедта;

6. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – Приложение № 6 от заповедта

7. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от промишлени предприятия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, (обн., ДВ, бр.2 от 2017 г.) – Приложение № 7 от заповедта;

Информация за изчисляване на Wп в декларацията по образец № 7

8. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган – Приложение № 8 от заповедта;

9. Декларация по чл.194б от Закона за водите за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води – Приложение № 9 от заповедта.

Указания за определяне и изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн., ДВ, бр.2/06.01.2017 г.)

Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

Информация за изчисляване на Wп в декларацията по образец № 7

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила 01.01.2012 г. и отменена на 01.01.2017 г.)

Дължими такси за административни услуги

*Форма на дневник за отчет на показанията на водомерни устройства