Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Доклади

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.   В срок до 31 март на следващата отчетна година титулярите на разрешителни предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, а в случаите на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 3 – и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.