Извършени проверки

Резултати от извършените проверки на речни участъци с нарушена проводимост през пролетта на 2018г.

Басейнова дирекция Западнобеломорски район предоставя на вниманието на широката обшественост резултатите от извършените проверки за проводимост на речни участъци и участъци на разстояние 500м. след язовирните стени.

Извършени са 177 броя проверки в областите Кюстендил, Перник, Благоевград, Смолян и Пазарджик, като резултатите са представени в изготвената по – долу карта. Участъците с нарушена проводимост, са приоритизирани по следните критерии:

  • Със цикламен цвят се обозначават участъците, за които е констатирано, че се полагат усилия за изпълнение на предписанията;
  • Със жълт цвят се обозначават участъците, за които е констатирано, че предписанията се изпълняват;

За всички участъци, в които е констатирано, че не е осигурена речна проводимост, поради наличие на храстовидна и дървесна растителност, както и образували се острови от наносни отложения са направени необходимите предписания на отговорните лица. След изтичане срока на направените предписания предстои последващ контрол, като за всички случай на неизпълнение ще бъдат наложени санкции по реда на чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 31.12.2018г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 31.12.2017г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 30.06.2017г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимост на речните участъци до 500 м. след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление към края на 2016г.

Обща карта за състоянието и нарушената проводимост на речните легла и състоянието и нарушената проводимостна речните участъци до 500 м след язовирните стени на територията на Западнобеломорски район за басейново управление.