Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Междуинституционална работна среща по проблемите, свързани с наводненията, се проведе в Перник.

Междуинституционална работна среща по проблемите, свързани с наводненията, се проведе в град Перник.
Тя се организира от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” -БДЗБР с участието на Българска асоциация по водите. Сред присъстващите бяха областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски, заместник областният управител на Перник Илинка Никифорова и представители на общински администрации, на териториални и регионални структури -РИОСВ, РЗИ, ВИК, ПБЗН.
Срещата е една от трите, провеждащи се в рамките на обучителна информационна кампания. На нея бяха дискутирани въпроси за влиянието на антропогенните дейности и климатични промени за нарастване броя на случващите се наводнения. Подчертано беше, че в борбата срещу природното бедствие и неблагоприятните последици от него все по-голямо значение ще има доброто сътрудничество и координация между компетентните органи.
БДЗБР освен като институция, отговорна за разработването на плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), е с водеща роля в подпомагане на по-доброто разбиране на процеса на управление на риска от наводнения. Важно е да знаем срещу какво сме изправени, за да вземаме превантивни мерки и адекватни решения.

Информационната кампания на БДЗБР продължава със срещи в Благоевград на 30.11.2023г. и в Гоце Делчев на 01.12.2023г.