Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Указания за предприети действия за минимизиране на риска за водите при загробване на умъртвени животни

УКАЗАНИЯ