Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

МОСВ и Басейнова дирекция провериха извор „Врелото“

Експерти от МОСВ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) днес провериха карстов извор “Врелото” по сигнал за нерегламентирано водовземане.

В по-голямата си част оттокът от извора постъпва в дерето, което отвежда водите в яз. „Студена“.

При проверката се установи, че няма наличие на допълнително преградно съоръжение, което отклонява водите на извора, както и следи от строителни дейности.

Съществуващата савачна врата е частично отворена, което създава възможност за постъпването на води към помпена станция „Крапец”. На савачната врата няма следи от скорошно манипулиране. Към момента на проверката помпената станция не е работила.

В същото време проверяващите установиха, че са премахнати пломбите, които ограничават работата на помпената станция. В тази връзка БДЗБР ще предприеме необходимите административно-наказателни мерки и ще сигнализира компетентните органи.