Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

МОСВ и партньори от Басейновата дирекция в Благоевград представят трети цикъл на ПУРБ

Министерството на околната среда и водите организира конференции за представяне изпълнението на дейностите, свързани с разработването на актуализираните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. Те ще се провеждат на територията на четирите басейнови дирекции в страната, като първата от тях ще е на 12 ноември 2021 г. от 11.00 часа в Благоеград, Хотел СПА Езерец на бул.“Пейо Яворов” №2. Следващите конференции ще са в Пловдив, Плевен и Варна.

Разработването на актуализираните планове се изпълнява по Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, партньори са четирите басейнови дирекции в страната, а срокът за реализацията му – до 2023 г.

Конференцията по представяне изпълнението на дейностите по проекта ще се проведе в хибриден вариант (присъствено и онлайн) като за участие в нея са поканени: експерти от Дирекция „Управление на водите” в МОСВ, представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион“, общински и областни администрации, поделения на НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД, РЗИ, ИАРА, ДАГ в региона, НПО и местни фирми, както и консултанти от Международната банка за възстановяване и развитие.

Конференцията ще се проведе при спазване на условията по Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването относно временните противоепидемични мерки.

МОЛЯ, НОСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА, ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБОЛЕДУВАЛ ИЛИ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОВИД-19