Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

МОСВ представи проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Западнобеломорски район

Министерството на околната среда и водите представи дейностите по актуализиране на 6-годишните Планове за управление на речните басейни.  Конференцията в гр. Благоевград бе открита от г-н Владимир Димитров-директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, който акцентира върху значимостта на проекта. Екип от Дирекция „Управление на водите“, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, и със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие, работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценката на въздействието на различни фактори, както и за набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.

Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни, заяви Мария Арангелова-началник отдел „ПУРБ“ в МОСВ при представянето на проекта. С неговото изпълнение ще постигнем добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите, добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране. Срокът за реализацията на проекта е до 2023 г.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, а партньори – Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. За изпълнение на основните дейности е сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и развитие.

Разработването на актуализираните планове за периода 2022-2027 г. включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии, необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ. Това означава да се актуализират характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и да се направи оценка на натиска, въздействието и риска върху тях.

Плановете ще съдържат икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях. На база на получените резултати от прилагането на предишните дейности ще бъдат  актуализирани каталогът и програмите от мерки,  както и методиките,  подходите  и  помощните  средства за разработване на ПУРБ.

Актуализираните 6-годишни планове за периода от 2022 до 2027 г. са ключов елемент от процеса на управление на водите в България, както по отношение на планирането и изпълнението на мерките за постигане на добро състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионалното партньорството в процеса на планиране, подчерта Мария Арангелова.