Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Намаляват сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през месец юни 2017г.

Намаляват сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през месец юни 2017г.

Осем са сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през месец юни. Тe се отнасят за изхвърляне на органични отпадъци от кравеферма в границите на санитарно –охранителна зона /СОЗ/, достигане на максимален обем на яз. Долна Диканя, създаващ предпоставка за наводнение, наличие на строителни отпадъци в границите на р. Бела река,  гр. Разлог, нерегламентирано изземване на наносни отложения  от р. Места в  землищата на с. Огняново и с. Елешница, изхвърляне на отпадъци в сухо дере  и обгазяване  в гр. Хаджидимово и липса на питейна вода в с. Лебница, община Сандански.

В отговор на сигналите БД“ЗБР“ е извършила незабавни проверки на място,  при които е констатирано нерегламентирано изземване на наносни отложения от р. Места, в участък, намиращ се над ТМСИ, стопанисвано от „Хидропарк 2011“ ЕООД. Материалите по случая са изпратени до прокуратурата за образуване на досъдебно производство.

По отношение на подадените сигнали, които не са от компетентността на БД“ЗБР“, дирекцията е предприела необходимите мерки за своевременно уведомяване на съответните компетентни органи и следи за развитието на  отделните казуси. Такъв е случаят със сигнала за изхвърляне на органични отпадъци от кравеферма във втори пояс на СОЗ в землището на  с. Скриняно, където сезираните по компетентност РИОСВ – Перник и „Кюстендилска вода“ ЕООД извършиха съвместна проверка, в хода на която е констатирано наличие на торова маса, която е предпоставка за замърсяване на водоизточника. Дадено е предписание на кмета на с. Скриняно за предприемане на действия за изясняване собствеността на терена и почистването му от торовата маса. От „Кюстендилска вода“ ЕООД  са взети проби за установяване качеството на питейната вода.

 

Незабавните проверки на място в резултат на подадените  сигнали имат превантивна роля, по отношение на бъдещи нарушения на екологичното законодателство.   Активната реакция и позиция на БД“ЗБР“ създава  у хората  усещане за  устойчиво, резултатно и прозрачно управление на водните ресурси, с внимание и грижа за тяхното опазване.