Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” насочва вниманието на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че единичен размер на таксата определен в Тарифата за таксите за водовемане, за ползване на воден обект и за замърсяване,  относим за таксите за 2021 г.,  които се декларират през 2022 г. е различен и следва да бъде взет под внимание при попълване на декларациите по чл. 194б от Закона за водите

Законовият срок за представяне на докладите е до 31 януари на текущата година за предходната.