Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На 20.12.2016г. от 10:30 часа в сградата на БД „ЗБР“ се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

На 20.12.2016г. от 10:30 часа в сградата на БД „ЗБР“ се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

На заседанието присъстваха представители на НИМХ-БАН, ИАРА, ГДПБЗН, Напоителни системи, РЗИ-Благоевград, ВиК и общински администрации.

Пред членовете на Басейновия съвет бяха представени финалните два стратегически документа – План за управление на речните басейни за втори планов период (2016-2021г.) и първи План за управление на риска от наводнения (2016- 2021г.), след приемането им на Висш експертен екологичен съвет към МОСВ. Бяха обсъдени Програмите от мерки и промените, отразени в тях, след приключване на обществените консултации. Работата на експертите от БД „ЗБР“ беше оценена на високо ниво.