Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Ниското съдържание на кислород във водите в яз. Пчелина е вероятната причина за измиране на риба

Високата температура и ниското съдържание на кислород във водите са най-вероятните причини за измирането на риба в язовир „Пчелина“. Това съобщи директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев  на пресконференция във връзка с възникналата ситуация, довела до измиране на риба в язовира. Данните от последната проверка на място, извършена по сигнал на 07.09.2019 г. и резултатите от експресните полеви изследвания не показват отклонения от нормите, освен по показатели кислород и висока температура. Пълните резултатите от взетите проби ще бъдат ясни до няколко дни и ще бъдат публикувани на сайта на БДЗБР.

БДЗБР направи анализи на протоколи от мониторинг за обекти с издадени разрешителни по реда на Закона за водите и ЗООС, както и на данните от ежемесечни изследвания на над 60 бр. показатели в рамките на Програмата за собствен мониторинг на БДЗБР. Те сочат, че за момента най–вероятната причина за измирането на риба е високата температура на водата, ниското съдържание на кислород във язовира и пика на цъфтеж на фитопланктона. Тези фактори се комбинират с притока на води, съдържащи вещества от канализационните колектори и обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води.

Установено е, че язовир „Пчелина“ е зарибен от неправителствени организации, без съгласуване на количеството и вида на зарибителния материал с ИАРА, РИОСВ и БДЗБР. Възможно е в язовира да са внесени и видове, които не са подходящи за екосистемата в него.

От началото на годината в района на яз. „Пчелина“ са извършени 100 проверки, включително по всички постъпили сигнали. Информация за резултатите от проверките се публикува на сайта на БДЗБР, в рубриката „зелен телефон“. БДЗБР извършва учестен мониторинг от две независими акредитирани лаборатории, с цел проследяване на състоянието на водите в язовира. Наблюдават се основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Данните от анализите се публикуват на сайта на БДЗБР.