Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обобщени резултати от контролната дейсност на БД „ЗБР“ за периода 01.01.2016г. – 30.09.2016г.

Обобщени резултати от контролната дейсност на БД „ЗБР“ за периода 01.01.2016г. – 30.09.2016г.

В периода от 01.01.2016 г. до  30.09.2016 г. БД „ЗБР” извърши 974 бр. проверки, за които са съставени 942 констативни протокола. Това съобщи на пресконференция пред медиите г-жа Вангелия Иванова-директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

Тя подчерта, че в резултат на извършените проверки са направени 366 предписания, от които към момента са изпълнени 136, а останалите се наблюдават до изтичане на срока за изпълнението им, след което ако не бъдат докладвани като изпълнени, подлежат на нови проверки и при установено неизпълнение ще им бъдат наложени санкции по реда на Закона за водите.

Предприети са действия по общо 57 бр. сигнали и жалби, като от тях 8 са неоснователни. Сигналите се отнасят: за замърсяване на участъци на повърхностни водни обекти в следствие на стопанска дейност, както и на временни разливи в следствие на работата на ВЕЦ. Такива са случаите на река Струма след ВЕЦ „Пчелина”, както и при с. Невестино. Има подадени сигнали и за заустване без разрешително. Става въпрос за хотели в района на с. Огняново и при „Покровнишко шосе”. Служителите на БД „ЗБР” са реагирали и на жалби относно нерегламентирано изземване на наносни отложения. В тези случаи не всички нарушители са установени, въпреки че се търси съдействие и от органите на реда. Сред сигналите има и за подкопаване на тръбни и шахтови кладенци, както и ползване на водоизточници без разрешителни.

На „Зелен телефон“ са подадени 13 сигнала, от тях 2 са неоснователни.

В посочения период са съставени 108 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 97 Наказателни постановления.

Издадени са 36 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност – 558 250,50 лв.

Събраните суми от актове по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) са както следва:

 • Обща стойност на санкциите  наложени с НП –  146 450 лв.;
 • Постъпили суми по НП – 55 945 лв.;
 • Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане – 383 005,60 лв;
 • Постъпилите суми от такси по разрешителни  по Закона за водите  – 3 320 529,74 лв.
 • Обработени са всички постъпили в началото на годината декларации по чл.194б от Закона за водите и са изготвени отговорите за верифициране или необходимост от корекция до титулярите на разрешителните, като част от тях  са изпратени в ел.вариант, с цел оптимизация на разходите, като за обектите с няколко разрешителни е направен  успореден анализ и е изготвен общ отговор.

Анализирани са всички постъпили доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите за изпълнение на условията в издадените разрешителни и своевременно са отразени постъпилите платежни документи за платени такси по разрешителните.

Изготвени са Доклади до МОСВ във връзка с резултатите от участието ни  в проверките на Междуведомствените комиисии, назначени със заповеди на съответните областни управители, както и нарочен доклад за ефективността от участието в тях.

Изготвени са писма до титуляри на разрешителни, за заплащане на лихви, за периода за забава, за извършени плащания след законовия срок – 31.03.2016г.

 

Срещата с представители на регионалните медии премина при голям интерес, като бяха разисквани въпроси свързани с проводимостта на речните корита, превенцията и санкциите на нарушителите. Подробно бяха представени обобщените резултати от контролната дейност на БД „ЗБР” през месец септември 2016 г. Г-жа Иванова подчерта, че за посочения период са извърши 148 бр. проверки, отразени в 138 броя констативни протокола, вследствие на което са направени 34 бр. предписания. Направени са 72 броя извънредни проверки, свързани с контрол по Комплексни разрешителни, междуведомствени комисии, обекти без издадени разрешителни, проверка по подадени заявления за достъп до обществена информация, проверка във връзка с направени предписания по разрешителни и проверки във връзка с направени предписания с цел осигуряване на речна проводимост.

В посочения период  са съставени 8 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 3 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ)  и са издали 9 бр. наказателни постановления.

Предприети са действия по общо 13 бр. сигнали и жалби. На „Зелен телефон“ е подаден един сигнал.

Издадените 9 бр. Наказателни постановления през месец септември са за:

 • Ползване на воден обект без разрешително по Закона за водите на „ГБС-инфраструктурно строителство” АД, гр. София в размер на 2000 лв.;
 • Заустване  на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите на  „Вила Рай” ЕООД, с. Огняново в размер на 2000 лв.;
 • За неизпълнение на условие в разрешително за водовземане обект на: „Струма метал” АД, гр. Симитли в размер на 2000 лв.; ЕТ „Давид Кафадаров – Русия”, с. Плетена в размер на 2 000 лв.; Община Кресна в размер на 3 000 лв.;
 • За водовземане в отклонения от условията в разрешителното на  „ВиК Кресна” ЕООД, гр. Кресна, за водовземане в отклонения от условията, вписани в издадените разрешителни –  три броя  с общ размер 6 000 лв.;
 • За нарушение на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане на „Диманков” ЕООД, с. Струмяни в размер на 500 лв.

В хода на проверките са инспектирани 14 ВЕЦ-а за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на определения минимално допустим отток в реките Струма, Пиринска Бистрица, Рилска, Кочерински Калин, Дебращица, Каменица, Доспат, Кобилишко дере, Стамов дол, Благоевградска Бистрица. Вследствие на констатациите от проверките са направени две предписания на фирма „Пауър Туенти Туенти” ООД, гр. София. Едното е свързано с изправността на разходомерното устройство, като е дадено предписание да се монтира работещо и отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. Другото предписание е във връзка с констатирано ползване на води от яз. „Пчелина“ в отклонение от утвърден режимен график на МОСВ за месец септември 2016 г. Изпратена е покана за съставяне и подписване на Акт за установяване на административно нарушение, дадено е предписание да се преустанови незабавно работата на МВЕЦ „Пчелина” и да се преустанови водовземането от яз. „Пчелина“.

С цел събиране на незаплатени вземания, от БД „ЗБР” са издадени три акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на стойност 70 635,90 лв., както следва:

 • на ВиК Петрич” ЕООД, гр. Петрич в размер на 47 267,64 лв.;
 • на „Ива” ЕООД, с. Усойка в размер на 23 250 лв. и
 • на „Бени” ЕООД, гр. София в размер на 118,26 лв.

Общо събраните суми от БД „ЗБР” по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на   9 650 лв.

 

Подробна информация за извършената контролна дейност в БД „ЗБР” през месец септември може да видите тук: (*Отчет на извършената контрoлна дейност за месец септември ).