Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обществени консултации етапи ПУРН

На основание чл. 146о  от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността, за консултации и писмени становища, Проект на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район 2022-2027 г., за срок не по-малък от шест месеца, считано от 15.12.2022 г. до 10.09.2023 г.

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

 • р. Струма – горно поречие –11 май, 2023;
 • р. Струма –долно поречие –16 май, 2023;
 • поречията на реките Места и Доспат – 18 май, 2023г.

Всяко заинтересовано лице, което прояви интерес за участие в срещите, следва да изпрати попълнен формуляр на e-mail: consult_bdblg@wabd.bg, с цел осигуряване на достъп до събитието.

Срещите ще се провеждат он – лайн чрез платформата Zoom.


На основание чл.146т, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 2 и чл. 146с, ал. 1, т. 1  от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/.

Проектът е публикуван на 25 февруари 2022 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел ПУРН-ПУРН 2022-2027г.- Проект на карти на заплаха и риск от наводнения

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

Считано от тази дата, на основание чл. 146с, ал. 1, в рамките на два месеца, а именно до 26 април 2022 г., всяко заинтересовано лице може да се консултира с басейнова дирекция относно публикуваните документи и да представи писмено становище на адрес: бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, по факс:073/894102, както и на e-mail: bdblg@wabd.bg.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на няколко онлайн срещи, както следва:

 • Онлайн уебинар – 10 март, 2022 г.;
 • р.Струма – горно поречие–21 март, 2022;
 • р.Струма –долно поречие–24 март, 2022 и
 • поречията на реки Места и Доспат– 25 март, 2022г.

Разчитаме на Вашето активно участие!


На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление.

 Проектът е публикуван на 17 март, 2021 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел ПУРН-ПУРН 2022-2027г.

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на три онлайн срещи, както следва:

 • р.Струма – горно поречие–20 април, 2021;
 • р.Струма –долно поречие–27 април, 2021 и
 • поречията на реки Места и Доспат– 19 май, 2021г.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваният проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, по факс:073/894102, както и на e-mail: bdblg@wabd.bg

Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни, 2021 г.

Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при актуализацията на предварителната оценка, на място, в басейновата дирекция.

Разчитаме на Вашето активно участие!

Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.”, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.


Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – РЕКА СТРУМА – Горно Поречие   20 април, 2021 г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол

Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – РЕКА СТРУМА – Долно Поречие – 27 април, 2021 г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол

Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – Поречия на реки Места и Доспат – 19 май, 2021г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол


На 05 октомври (понеделник ) 2015г. от 13:00 часа в залата на Общински съвет Сатовча, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р.Места. 

Разгледаха се проектите на картите на район – BG4000ASPFRME01 Сатовча – населено място с. Сатовча

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

– На 30 септември (сряда ) 2015г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет- гр. Разлог, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р. Места. 

Разгледаха се проектите на картите на районите:

BG4000ASPFRME02 Банско – населени места гр. Банско, гр. Добринище, с. Баня;

BG4000ASPFRME03 Разлог – населено място гр. Разлог;

BG4000ASPFRME04 Якоруда – населено място гр. Якоруда

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения – гр. Перник

Днес, 25 септември (петък ) от 11:00 часа в  зала „Панорама”,  гр. Перник  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното и средното  течение на р.Струма.

За всички райони със значителен потенциален риск от наводнения  са изготвени карти за териториите  които могат да бъдат наводнени , при следните сценарии:

 • наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
 • наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години;
 • наводнения с висока вероятност за настъпване това са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години където е целесъобразно .

Освен задължителните по Закона за водите  сценарии  за определените райони BG4000ASPFRST10  Перник и BG4000ASPFRST09  Земен – населено място гр. Земен бяха представени и по един допълнителен сценарии, разглеждащ преливане на язовирите „Студена” и „Пчелина”.

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

Днес, 23 септември (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на бул. „Св.Димитър Солунски”,  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за долното течение на р.Струма.

Кратка презентация може да разгледате тук

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

Предстои представянето на  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното течение на р.Струма на 25 септември (петък) 2015 г. в гр. Перник, сградата на общ.Перник, зала „Панорама” – 10:30ч.

Представянето на Проектите на картите за поречието на р.Места ще се състои на:

–    30 септември (сряда) 2015г. в гр. Разлог, зала на Общински съвет, гр.Разлог – 11:30ч;

–    05 октомври (понеделник) 2015г.  в с.Сатовча, общ.Сатовча – зала на Общински съвет – 13:00ч.

Проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения са ключови за изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения.

Заповядайте!

Обществени консултации на Проектите на районите с потенциален риск от наводнения

На 05 юни (сряда) 2013г. от 11:00ч. в Заседателна зала № 2, в БДЗБР – гр. Благоевград се проведе среща с представителите на общините, попадащи в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район за басейново управление, за представяне на Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Целта на срещата бе да се представят и обсъдят Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, в съответствие с изискванията на чл.5 от Директива 2007/60/ЕС и чл. 146г от Закона за водите. Представена бе Методиката по която същите са определени и критерите за оценка на нивото на риска ( висок, среден и нисък).

Срещата е част от етапа на обществените консултации, които се провеждат в рамките на два месеца от датата на публикуване на проектите на районите на сайта на БДЗБР Благоевград www.wabd.bg, в раздел „Риск от наводнения”. Публикувани са проектите на районите в два списъка:

– РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок риск;

– РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок и среден риск.

След приключване на етапа на публичните консултации на 19 юни 2013г. следва одобрение на проектите на районите от Министъра на околната среда и водите, след което започва етапа на тяхното детайлно картиране съгласно изискванията на чл.146д от Закона за водите и чл.6 от Директивата за наводненията, като се изготвят карти на:

– Райони под заплаха от наводнения ;

– Райони в риск от наводнения.

Обществена консултация гр.Кюстендил

На 02 февруари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата на Областна администрация – гр. Кюстендил се проведе среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  горното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    НИМХ – филиал Кюстендил;

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Община Кочериново;

•    Община Кюстендил;

•    Община Перник;

•    РЗИ – Кюстендил;

•    „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма – Места”;

•    Община Радомир;

•    Областна администрация – Перник’

•    РИОСВ – Перник;

•    „Галко” АД – гр. Радомир;

•    Община Рила

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за горното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

Снимки от мероприятието може да откриете тук.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията bdblg@wabd.bg).

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Благоевград

На 31 януари 2012 г. (вторник)   oт 10.30 ч.   в залата на Басейнова дирекция се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  долното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Министерство на околната среда и водите;

•    „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    „Първострой – Г” ЕООД – с. Първомай, общ. Петрич;

•    ТП „Държавно горско стопанство”;

•    Община Симитли;

•    ДХИ – България – консултант за част от дейностите по Проекта;

•    Агенция пътна инфраструктура;

•    „Бистрица” ООД – гр. Благоевград;

•    Областна Администрация – Благоевград;

•    Община Благоевград;

•    „Енергоремонт – Кресна”АД – гр. Кресна;

•    „Драки” ЕООД – гр. Сандански;

•    Община Струмяни;

•    ”Монолитстрой – Чорбаджийски” ООД – гр. Благоевград;

•    „Инертстрой” – ЕООД – гр. Благоевград;

•    ДНП „Рила”;

•    Община Петрич;

•    ДГС – Дупница;

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за долното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

Собственикът на „Енергоремонт – Кресна” АД – г-н Дончев предостави видеоклип заснет по време на наводненията през декември 2010 г., с което допринесе за дискусията.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията bdblg@wabd.bg).

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Разлог

На 26 януари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата наОбщински съвет – гр. Разлог се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Места.

В срещата участие взеха представители на:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Обществен съвет за водите – гр. Разлог;

•    Община Якоруда;

•    ДНП „Пирин”;

•    Областна администрация – Благоевград;

•    Община Разлог;

•    Община Банско;

•    Община Гоце Делчев;

•    ОБС на НТС – Разлог ( Областен съвет на научно технически секретариат);

•    МАИР – Разлог;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    Сдружение „Слънчев свят”;

•    Община Белица;

•    НЕК” ЕАД – язовири и каскади;

•    „ВиК”ЕООД – Благоевград – клон Разлог;

•    ООД „Ирита”;

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Места срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Доспат

На 24 януари 2012 г. (вторник )   oт 10.30 ч.   в залата на читалище  „Иван Вазов” – гр. Доспат се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Доспат.

В срещата участие взеха представители на:

•    Община Доспат;

•    НЕК”Язовирен район – Родопи”;

•    Областна Администрация – гр. Смолян;

•    Община Велинград;

•    МИРГ „ВЗР – Смолян – Девин”;

•    „Еко енергия” – Доспат;

•    „Бултера строй груп:

•    РСПБЗН – Доспат;

•    ОУ „Никола Вапцаров” – с. Барутин;

•    Община Сатовча.

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Доспат срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!