Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обществени консултации етапи ПУРН

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации:

• Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 –тук. приложения-тук

• Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 тук.
• Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 след консултации тук.

•Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРН-тук, а Приложения-тук.


Общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка и приложенията

към него,управление на риска от наводнения в Доклада за оценка на степента на въздействие на План зa Западнобеломорски район за басейново управление

на водите 2022-2027 г., съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се проведе на 31.10.2023 г. от 15.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

презентация – “Доклад за Екологична оценка на ПУРН”
Протокол от общественото обсъждане
Присъствен списък – “Приложение – 1” към протокола
• Снимков материал – „Приложение – 2“ към протокола 1 /2


На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., по сл. изм. ДВ, бр. 70/2020 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район (2022-2027г).

Проектът на ПУРН на ЗБР, докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРН на ЗБР с всички приложения и материалите към него са предоставени за достъп в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 27.09.2023 година.

Становища, постъпили в хода на обществените консултации по екологичната оценка на ПУРН на ЗБР –тук.

Становища и мнения се приемат до 27.10.2023 г. включително:

• в деловодството на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
• по пощата – на същия адрес;
• по електронна поща – bdblg@wabd.bg

Лице за контакт: Нели Гоцева, тел. 073 894 111
Документи за изтегляне:

• Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 тук и приложения към него тук.
• Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 тук.
• Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2022-2027 тук.
Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66 или по електронна поща bdblg@wabd.bg, в 30-дневен срок, до 27.10.2023 г., включително. След приключване на срока за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ПУРН, Доклада за ЕО, Доклада за ОСВ и всички приложения към тях. Същото ще се проведе на 31.10.2023 г.. от 15:00 часа, в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, зала № 2-втори етаж. Пълният текст на съобщението за общественото обсъждане може да намерите тук.


На основание чл. 146о  от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността, за консултации и писмени становища, Проект на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район 2022-2027 г., за срок не по-малък от шест месеца, считано от 15.12.2022 г. до 10.09.2023 г.

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

Протокол от проведена на 27 април среща със заинтересованите страни за обсъждане на Проект на План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Западнобеломорски район за басейново управление.

Становища постъпили в хода на обществените консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Западнобеломорски район за басейново управление.

График на дискусионните срещи по поречия, във връзка с представянето на проект на Актуализиран план за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление, вкл. Програма от мерки.

 • р. Струма – горно поречие –11 май, 2023 – Протокол
 • р. Струма –долно поречие –16 май, 2023 – Протокол
 • поречията на реките Места и Доспат – 18 май, 2023г. – Протокол

Всяко заинтересовано лице, което прояви интерес за участие в срещите, следва да изпрати попълнен формуляр на e-mail: consult_bdblg@wabd.bg, с цел осигуряване на достъп до събитието.

Срещите ще се провеждат он – лайн чрез платформата Zoom.


На основание чл.146т, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 2 и чл. 146с, ал. 1, т. 1  от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/.

Проектът е публикуван на 25 февруари 2022 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел ПУРН-ПУРН 2022-2027г.- Проект на карти на заплаха и риск от наводнения

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

Считано от тази дата, на основание чл. 146с, ал. 1, в рамките на два месеца, а именно до 26 април 2022 г., всяко заинтересовано лице може да се консултира с басейнова дирекция относно публикуваните документи и да представи писмено становище на адрес: бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, по факс:073/894102, както и на e-mail: bdblg@wabd.bg.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на няколко онлайн срещи, както следва:

 • Онлайн уебинар – 10 март, 2022 г.;
 • р.Струма – горно поречие–21 март, 2022;
 • р.Струма –долно поречие–24 март, 2022 и
 • поречията на реки Места и Доспат– 25 март, 2022г.

Разчитаме на Вашето активно участие!


На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление.

 Проектът е публикуван на 17 март, 2021 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел ПУРН-ПУРН 2022-2027г.

За директен достъп до документа моля натиснете »тук«.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на три онлайн срещи, както следва:

 • р.Струма – горно поречие–20 април, 2021;
 • р.Струма –долно поречие–27 април, 2021 и
 • поречията на реки Места и Доспат– 19 май, 2021г.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваният проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, по факс:073/894102, както и на e-mail: bdblg@wabd.bg

Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни, 2021 г.

Всяко заинтересовано лице, при поискване, може да се запознае с документите и информацията, използвани при актуализацията на предварителната оценка, на място, в басейновата дирекция.

Разчитаме на Вашето активно участие!

Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.”, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.


Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – РЕКА СТРУМА – Горно Поречие   20 април, 2021 г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол

Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – РЕКА СТРУМА – Долно Поречие – 27 април, 2021 г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол

Онлайн среща за обществена консултация на ПРОЕКТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – Поречия на реки Места и Доспат – 19 май, 2021г.

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Презентация

Протокол


На 05 октомври (понеделник ) 2015г. от 13:00 часа в залата на Общински съвет Сатовча, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р.Места. 

Разгледаха се проектите на картите на район – BG4000ASPFRME01 Сатовча – населено място с. Сатовча

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

– На 30 септември (сряда ) 2015г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет- гр. Разлог, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р. Места. 

Разгледаха се проектите на картите на районите:

BG4000ASPFRME02 Банско – населени места гр. Банско, гр. Добринище, с. Баня;

BG4000ASPFRME03 Разлог – населено място гр. Разлог;

BG4000ASPFRME04 Якоруда – населено място гр. Якоруда

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения – гр. Перник

Днес, 25 септември (петък ) от 11:00 часа в  зала „Панорама”,  гр. Перник  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното и средното  течение на р.Струма.

За всички райони със значителен потенциален риск от наводнения  са изготвени карти за териториите  които могат да бъдат наводнени , при следните сценарии:

 • наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
 • наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години;
 • наводнения с висока вероятност за настъпване това са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години където е целесъобразно .

Освен задължителните по Закона за водите  сценарии  за определените райони BG4000ASPFRST10  Перник и BG4000ASPFRST09  Земен – населено място гр. Земен бяха представени и по един допълнителен сценарии, разглеждащ преливане на язовирите „Студена” и „Пчелина”.

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

Днес, 23 септември (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на бул. „Св.Димитър Солунски”,  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за долното течение на р.Струма.

Кратка презентация може да разгледате тук

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.”

Предстои представянето на  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното течение на р.Струма на 25 септември (петък) 2015 г. в гр. Перник, сградата на общ.Перник, зала „Панорама” – 10:30ч.

Представянето на Проектите на картите за поречието на р.Места ще се състои на:

–    30 септември (сряда) 2015г. в гр. Разлог, зала на Общински съвет, гр.Разлог – 11:30ч;

–    05 октомври (понеделник) 2015г.  в с.Сатовча, общ.Сатовча – зала на Общински съвет – 13:00ч.

Проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения са ключови за изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения.

Заповядайте!

Обществени консултации на Проектите на районите с потенциален риск от наводнения

На 05 юни (сряда) 2013г. от 11:00ч. в Заседателна зала № 2, в БДЗБР – гр. Благоевград се проведе среща с представителите на общините, попадащи в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район за басейново управление, за представяне на Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Целта на срещата бе да се представят и обсъдят Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, в съответствие с изискванията на чл.5 от Директива 2007/60/ЕС и чл. 146г от Закона за водите. Представена бе Методиката по която същите са определени и критерите за оценка на нивото на риска ( висок, среден и нисък).

Срещата е част от етапа на обществените консултации, които се провеждат в рамките на два месеца от датата на публикуване на проектите на районите на сайта на БДЗБР Благоевград www.wabd.bg, в раздел „Риск от наводнения”. Публикувани са проектите на районите в два списъка:

– РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок риск;

– РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок и среден риск.

След приключване на етапа на публичните консултации на 19 юни 2013г. следва одобрение на проектите на районите от Министъра на околната среда и водите, след което започва етапа на тяхното детайлно картиране съгласно изискванията на чл.146д от Закона за водите и чл.6 от Директивата за наводненията, като се изготвят карти на:

– Райони под заплаха от наводнения ;

– Райони в риск от наводнения.

Обществена консултация гр.Кюстендил

На 02 февруари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата на Областна администрация – гр. Кюстендил се проведе среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  горното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    НИМХ – филиал Кюстендил;

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Община Кочериново;

•    Община Кюстендил;

•    Община Перник;

•    РЗИ – Кюстендил;

•    „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма – Места”;

•    Община Радомир;

•    Областна администрация – Перник’

•    РИОСВ – Перник;

•    „Галко” АД – гр. Радомир;

•    Община Рила

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за горното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

Снимки от мероприятието може да откриете тук.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията bdblg@wabd.bg).

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Благоевград

На 31 януари 2012 г. (вторник)   oт 10.30 ч.   в залата на Басейнова дирекция се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  долното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Министерство на околната среда и водите;

•    „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    „Първострой – Г” ЕООД – с. Първомай, общ. Петрич;

•    ТП „Държавно горско стопанство”;

•    Община Симитли;

•    ДХИ – България – консултант за част от дейностите по Проекта;

•    Агенция пътна инфраструктура;

•    „Бистрица” ООД – гр. Благоевград;

•    Областна Администрация – Благоевград;

•    Община Благоевград;

•    „Енергоремонт – Кресна”АД – гр. Кресна;

•    „Драки” ЕООД – гр. Сандански;

•    Община Струмяни;

•    ”Монолитстрой – Чорбаджийски” ООД – гр. Благоевград;

•    „Инертстрой” – ЕООД – гр. Благоевград;

•    ДНП „Рила”;

•    Община Петрич;

•    ДГС – Дупница;

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за долното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

Собственикът на „Енергоремонт – Кресна” АД – г-н Дончев предостави видеоклип заснет по време на наводненията през декември 2010 г., с което допринесе за дискусията.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията bdblg@wabd.bg).

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Разлог

На 26 януари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата наОбщински съвет – гр. Разлог се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Места.

В срещата участие взеха представители на:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Обществен съвет за водите – гр. Разлог;

•    Община Якоруда;

•    ДНП „Пирин”;

•    Областна администрация – Благоевград;

•    Община Разлог;

•    Община Банско;

•    Община Гоце Делчев;

•    ОБС на НТС – Разлог ( Областен съвет на научно технически секретариат);

•    МАИР – Разлог;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    Сдружение „Слънчев свят”;

•    Община Белица;

•    НЕК” ЕАД – язовири и каскади;

•    „ВиК”ЕООД – Благоевград – клон Разлог;

•    ООД „Ирита”;

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Места срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

Обществена консултация гр.Доспат

На 24 януари 2012 г. (вторник )   oт 10.30 ч.   в залата на читалище  „Иван Вазов” – гр. Доспат се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Доспат.

В срещата участие взеха представители на:

•    Община Доспат;

•    НЕК”Язовирен район – Родопи”;

•    Областна Администрация – гр. Смолян;

•    Община Велинград;

•    МИРГ „ВЗР – Смолян – Девин”;

•    „Еко енергия” – Доспат;

•    „Бултера строй груп:

•    РСПБЗН – Доспат;

•    ОУ „Никола Вапцаров” – с. Барутин;

•    Община Сатовча.

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Доспат срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство.

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!