Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ОБЯВИ ЗА РАБОТА – АРХИВ

О Б Я В Л Е Н И Е (публикувано на 03.10.2016г.)

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” на основание чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед №ЛС-03-05/03.10.2016г.на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Старши инспектор в Дирекция “Контрол”

С пълния текст на обявата можете да се запознаете – тук.

Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол” при БД”ЗБР”.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол” при БД”ЗБР”.

Списък на окончателните резултати на кандидатите за длъжността Старши инспектор е дирекция “Контрол”

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е (публикувано на 01.09.2016г.)

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” на основание чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед №ЛС-03-03/31.08.2016г.на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Главен експерт в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”

С пълния текст на обявата можете да се запознаете – тук.

Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни

Окончателен резултат на кандидатите за длъжността Главен експерт в птдел “Планове”, в Дирекция “Планове и разрешителни”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е (публикувано на 21.04.2016г.)

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  ЛС – 03 – 01 / 19.04.2016г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Старши инспектор в Дирекция „Контрол” – 1бр.

1. Минимални  изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

*степен на образование – висше образование –  бакалавър

*професионален опит – 1 (една) година

*ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Област на висшето образование – Технически науки и Аграрни науки и ветеринарна медицина;

3. Специалност от професионални направления:

– Архитектура, строителство и геодезия – Водоснабдяване и канализация, Геодезия, Инженерна геология, Хидрогеология, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство;

– Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми – Пречистване на води, Разработване на полезни изкопаеми;

– Общо инженерство – Екология и техника за опазване на околната среда, Инженерна екология, Инженерна екология и опазване на околната среда, Техника и технологии по опазване на околната среда, Технология на водата, Управление на технологиите в животновъдството и Управление на технологии в растениевъдството;

– Химични технологии; – Хранителни технологии; – Растениевъдство; – Растителна защита; – Животновъдство.

4. Допълнителни изисквания към кандидатите – умения за работа в екип,  добри комуникативни умения, умения за работа с  MS office (Word, Excel), програмни продукти за електронна поща, Internet, познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда, активен шофьор с чиста шофьорска книжка.

5. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, състоянието на подземните и повърхностни води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейни води.

6. Граници на заплатата определена за длъжността – от 420 лв. до 1150 лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон заводите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и интервю.

IIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;

4. Кратка автобиография;

5. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/;

6. Копие от свидетелство за управление на МПС, категория В.

IV. Място и срок за подаване на документите:

1. Документите следва да бъдат представени в 14 – дневен срок от публикуването на настоящото обявление във фронт – офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес: гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.

2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в рамките на работното време на Дирекцията – от 09.00 до 17.30часа.

3. Кандидати непредставили всички необходими документи, описани в т.III няма да бъдат допуснати до конкурс.

4. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Дирекцията на посочения в т.1 адрес и на интернет страницата ни /www.wabd.bg/.

5. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса е публикувано едновременно във вестник „Струма” и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Окончателен резултат на кандидатите за длъжността “Старши инспектор”, в Дирекция “Контрол”

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността”Старши инспектор” в Дирекция “Контрол” пир БД “ЗБР” – публикувано на 12.05.2016г.

 

08.10.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЛС – 03 – 08 / 07.10.2015 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ:

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс. 

І. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Планове” Дирекция „Планове и разрешителни“ – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – професионален бакалавър

• професионален опит – не се изисква;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност от професионални направления – Икономика; Информатика и компютърни науки; Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Архитектура, строителство и геодезия.

3. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана за управление на речните басейни и изготвяне и актуализиране на План за управление на риска от наводнения; Подготвя предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН; Събира, обработва и анализира информация във връзка с мониторингa на водите и изпълнението на програмата от мерки за опазване и възстановяване на водите; Извършване на оценка на състоянието на водните тела и на зоните за защита на водите по критериите, определени в Закона за водите.

4. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”

Резултати от теста на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове” Дирекция “Планове и разрешителни”. 

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”. 

ІІ.МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Разрешителни” Дирекция „Планове и разрешителни“ – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – професионален бакалавър

• професионален опит – не се изисква

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност от професионални направления – Икономика; Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Архитектура, строителство и геодезия.

3. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с провеждане на процедури за издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, изменения на разрешителни, продължаване срока на действие на разрешителни, прекратяване действието на разрешителни, отнемане на разрешителни и ограничаване правата на водовземане, произтичащи от разрешително; Води и поддържа регистрите, предвидени в Закона за водите и други закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на отдела;. Вписва издадените актове, свързани с разрешителния режим в Регистъра на административните структури и актовете на органите на изпълнителната власт.

4. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

Окончателен резултат на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Разрешителни” Дирекция “Планове и разрешителни”.

Поправка на техническа грешка при резултати от теста на кандидатите за заемане на длъжността “младши експерт” в отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” 

Резултати от теста на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

III. СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Разрешителни” Дирекция „Планове и разрешителни“ – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – една година

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност – Хидрогеология или Хидрогеология и инженерна геология.

3. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с провеждане на процедури за водовземане от подземни води, включително и минерални води в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1150 лв.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Старши експерт” в отдел “Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

ІV. ИНСПЕКТОР в Дирекция „Контрол” – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – професионален бакалавър

• професионален опит –не се изисква

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност от професионални направления – Икономика; Химически науки; Биологически науки; Науки за земята; Архитектура, строителство и геодезия.

3. Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, състоянието на подземните и повърхностни води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейни води.

4. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

V. Допълнителни изисквания носещи предимство на кандидатите – умения за работа с екип, добри комуникативни умения, умения за работа с MS office (Word, Excel), програмни продукти за електронна поща, Internet, познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда. Свидетелство за управление на МПС за длъжността Инспектор в Дирекция „Контрол“.

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността “Инспектор” в Дирекция “Контрол”, при БД “ЗБР”

Резултати от теста на кандидатите за длъжността “Инспектор” в Дирекция “Контрол”, при БД”ЗБР”

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Инспектор” в дирекция “Контрол”, при БД”ЗБР”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Инспектор” в дирекция “Контрол”, при БД”ЗБР”.

VI. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ:

Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон заводите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и интервю.

VIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:

• Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; -изтегли

• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; – изтегли

• Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;

• Кратка автобиография;

• Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит за длъжността Старши експерт в отдел „Разрешителни“, Дирекция „Планове и разрешителни“;

• Копие от свидетелство за управление на МПС, за длъжността Инспектор в Дирекция „Контрол”.

Допълнителна информация:

1. Документите следва да бъдат представени в 14 – дневен срок от публикуването на обявлението по чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във фронт – офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес: гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66.

2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в рамките на работното време на Дирекцията – от 09.00 до 17.30часа.

3. Списъците или други съобщения във връзка с конкурсите, да се обявяват на информационното табло на Дирекцията на посочения в т.1 адрес и на интернет страницата ни /www.wabd.bg/

4. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурсите да бъде изпратено за публикуване едновременно във вестник „Струма” и в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

26.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  ЛС – 03 – 05 /   25.05.2015 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ:

І. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Планиране” Дирекция «Планове и разрешителни» – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – не се изисква;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност –Химия; Екохимия; Органична химия; Инженерна химия и др. от професионално направление „Химически науки” .

3. Допълнителни изисквания – умение за работа с основен приложен софтуер и доброто владеене на английски език е предимство.

4. Кратко описание на длъжността: Събира и обработва информация във връзка с мониторинга на водите; Извършване на оценка на състоянието на водните тела и на зоните за защита на водите по критериите, определени в Закона за водите. Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана  за управление на речните басейни и изготвяне на План за управление на риска от наводнения; Подготовя предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН; Събира и обработва информацията за изпълнението на програмата от мерки за опазване и възстановяване на водите;

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, Дирекция “Планове и разрешителни”.

Резултати от теста на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” 

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

ІІ. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Планиране” Дирекция «Планове и разрешителни» – 1бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – 2 години;

• ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

2.Предпочитана специалност – География и Географски информационни системи и картография.

3.Допълнителни изисквания – умение за работа както с основен приложен софтуер, така и умение за работа с ARC-GIS.

4.Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана  за управление на речните басейни и изготвяне на План за управление на риска от наводнения;; Определя на границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост; Разработва карти на райони под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения; Поддържа специализирани бази данни от изпълнението на мониторинга на водите и извършения контрол; Изготвя, поддържа и актуализира ГИС;

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1200 лв.

Резултати от теста на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на доопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – Предпочитана специалност – География и Географски информационни системи и картография.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – Предпочитана специалност – География и Географски информационни системи и картография.

Окончателен резулктат а кандидатите за длъжността “Главен експерт” в отдел планове, Дирекция “Планове и разрешителни” – предпочитана специалност – География и Географски информационни системи и картография.

ІІІ. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Планиране”, Дирекция «Планове и разрешителни» – 1бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – 2 години;

ранг за заемане на длъжността – ІV младши

2. Предпочитана специалност – Геология, Хидрогеология и инженерна геология, Проучване и добив на полезни изкопаеми др. от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”.

3.Допълнителни изисквания – умение за работа с основен приложен софтуер.

4.Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана  за управление на речните басейни и изготвяне на План за управление на риска от наводнения; Осъществява контрол по изпълнение на програмите от мерки; Определя и характеризира повърхностни и подземни водни тела; Извършва количествена и качествена оценка на състоянието на водните тела, включително и водни баланси, с изключение на тези за минерални води. Изготвя становища за съответствие с ПУРБ.

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1200 лв.

Резултати от теста на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – предпочитана специалност – Геология, Хидрогеология и инженерна геология, Проучване и добив на полезни изкопаеми и др. от професионално направление “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”.

 

Списък на недоопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – предпочитана специалност – Геология, Хидрогеология и инженерна геология, Проучване и добив на полезни изкопаеми и др. от професионално направление “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”.

Окончателен резултат на кандидатите за длъжността “Главен експерт” в отдел планове, Дирекция “Планове и разрешителни” – предпочитана специалност – Биология; Геология, Хидрогеология и инженерна екология, Поручване и добив на полезни изкопаеми и др. от професионално направление “Проучване добив и обработка на полезни изкопаеми”.

ІV. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Планиране”, Дирекция «Планове и разрешителни» – 1бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – 2 години;

ранг за заемане на длъжността – ІV младши

2. Предпочитана специалност – Биология; Микробиология; Биохимия; Приложна хидробиология и аквакултури.

3.Допълнителни изисквания – умение за работа с основен приложен софтуер.

4.Кратко описание на длъжността: Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана  за управление на речните басейни и изготвяне на План за управление на риска от наводнения; Изготвя програми за проучвателен, оперативен и контролен хидробиологичен мониторинг. Събира, съхранява и обработва информация от хидробиологичния мониторинг;

Определя текущото екологично състояние на водните тела, в съответствие с резултатите от проведения хидробиологичен мониторинг;  Участва в подготовката на периодични доклади и бюлетини за състоянието на водите.

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1200 лв.

Резултати от теста на кандидатите в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – предпочитана специалност – Биология; Микробиология; Приложна хирдобиология и аквакултури.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БД”ЗБР” – предпочитана специалност – Биология; Микробиология; Приложна хирдобиология и аквакултури.

Окончателен резултат а кандидатите за длъжността “Главен експерт” в отдел планове, Дирекция “Планове и разрешителни” – предпочитана специалност – Биология; Микробиология; Биохимия; Приложна хидробиология и аквакултури.

V. СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция „Контрол” – 1бр.

1.Минимални  изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – една година;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност – Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидрогеология и инженерна геология, Геодезия и др. технически специалности, имащи отношение към водите. Химия; Екохимия; Органична химия; Инженерна химия и др. от професионално направление „Химически науки” .

3.Допълнителни изисквания – умение за работа с основен приложен софтуер и свидетелство за управление на МПС.

4.Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, състоянието на подземните и повърхностни води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейни води.

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1150 лв.

Резултати от теста на кандидатите за длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол”

Формуляр за окончателен резултат на кандидатите за длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол”

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол”, при БД”ЗБР”.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността “Старши инспектор” в дирекция “Контрол”, при БД”ЗБР”.

VІ.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ:

Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон заводите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и интервю.

VІІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:

• Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

• Копие от документи /трудова и/или служебна книжка/, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит / за длъжностите за които се изисква професионален опит/;

• Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;

• Кратка автобиография;

• Копие от свидетелство за управление на МПС, за длъжността старши инспектор в Дирекция „Контрол”.

Допълнителна информация:

1. Документите следва да бъдат представени в 14 – дневен срок от публикуването на     обявлението по чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във фронт – офиса на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски №66.

2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите, или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09.00 до 17.30часа.

3. Списъците или други съобщения във връзка с конкурсите, да се обявяват на информационното табло на Дирекцията на посочения в т.1 адрес и на интернет страницата ни /www.wabd.bg/

4. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурсите да бъде изпратено за публикуване едновременно във вестник „Струма” и в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова Дирекция

„Западнобеломорски район” – Благоевград

 

О Б Я В Л Е Н И Е

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЛС – 03 – 01 / 31.03.2015 г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ:

І. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Планиране” Дирекция «Планове и разрешителни» – 1бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – не се изисква;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Предпочитана специалност – химия, екология, инженерна екология, икономика, геология, хидрогеология, ХТС,ХМС,ГИС.

3. Допълнителни изисквания – умение за работа с компютър MS office ( Word, Excel), Internet, доброто владеене на английски език и професионален опит или познания в областта на водите е предимство.

4. Кратко описание на длъжността:

Да осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), наблюдения и докладване по неговото изпълнение; Подготовка на предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН; Изготвяне на становища за допустимост на инвестиционни предложения за съответствието им с ПУРБ и ПУРН; Събиране и обработване на информацията за изпълнението на програмата от мерки за опазване и възстановяване на водите; Мониторинг и зони за защита на водите; Извършване количествена и качествена оценка на състоянието на подземните водни тела, включително и водни баланси, с изключение на тези за минерални води.

5.Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

Резултати от теста на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Планиране” дирекция “Планове и разрешителни”.

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността”Младши експерт” в отдел “Планиране”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – Благоевград

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността”Младши експерт” в отдел “Планиране”, дирекция “Планове и разрешителни”, при БДЗБР – Благоевград

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Планиране”, Дирекция “Планове и разрешителни”.

ІІ. ИНСПЕКТОРИ в Дирекция „Контрол” – 2 бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – не се изисква;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2.Предпочинатана специалност – Хидротехническо строителство (ХТС), Хидромелиоративно строителство (ХМС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Хидрогеология и инженерна геология (ХиГ, Екология или Инженерна екология.

3.Допълнителни изисквания – умение за работа с компютър MS office ( Word, Excel), Internet, свидетелство за управление на МПС е предимство.

4.Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, състоянието на подземните и повърхностни води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейни води.

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1100 лв.

Резултати от теста на кандидатите за длъжността “Инспектор” в Дирекция “Контрол”

Списък на допуснатите кандидатив конкурса за заемане на длъжността”Инспектор” в Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – Благоевград

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността”Инспектор” в Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – Благоевград

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността “Инспектор” – 2 бр. Дирекция “Контрол”

ІІІ. СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция „Контрол” – 1бр.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:

• степен на образование – висше образование – бакалавър

• професионален опит – една година;

• ранг за заемане на длъжността – V младши.

2.Предпочитана специалност – Хидротехническо строителство (ХТС), Хидромелиоративно строителство (ХМС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Хидрогеология и инженерна геология (ХиГ), Екология или Инженерна екология.

3.Допълнителни изисквания – умение за работа с компютър MS office ( Word, Excel), Internet, свидетелство за управление на МПС е предимство.

4.Кратко описание на длъжността: Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, състоянието на подземните и повърхностни води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейни води.

5. Граници на заплатата определена за длъжността – от 380 лв. до 1300 лв.

Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността”Старши инспектор” в Дирекция “Контрол”, при БДЗБР – Благоевград

ІV.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ:

Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон заводите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и интервю.

V.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:

• Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; – изтегли

• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;- изтегли

• Копие от документи /трудова и/или служебна книжка/, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / за длъжността старши инспектор, за която се изисква професионален опит/;

• Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации.

• Копие от свидетелство за управление на МПС, ако лицето притежава такова.

Допълнителна информация:

1. Документите следва да бъдат представени в 14 – дневен срок от публикуването на обявлението по чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във фронт – офиса на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски №66.

2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите, или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09.00 до 17.30часа.

3. Списъците или други съобщения във връзка с конкурсите, да се обявяват на информационното табло на Дирекцията на посочения в т.1 адрес и на интернет страницата ни /www.wabd.bg/

4. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурсите е публикувано едновременно във вестник „Струма” и в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.