Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявление на заявление от Управителя на „Миле инженеринг” ЕООД, гр. Разлог с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140214/29.05.2015 г

Обявление на заявление от Управителя на „Миле инженеринг” ЕООД, гр. Разлог с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140214/29.05.2015 г., изменено с решение № ПО-01-66/06.04.2017 г., продължено с Решение № ПО-01-152/27.11.2020 г., издадени от Директора на БДЗБР…/РР-16-78_Съобщение РР-16-78_Писмо