Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Конкурси и търгове

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Обявява  търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи — частна държавна собственост, представляващи – 1 бр. употребяван автомобил – „Тойота Ланд Круизер“, с рег. № Е3904ВТ, собственост на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ .

Заповед на Директора на БДЗБР №РД-05-121\27.06.2024 –тук.

Тръжна документация и указания за участие-тук.