Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Осем сигнала са получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май

Осем сигнала са получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май

Осем са сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май. Голямата част от тях се отнасят за нерегламентирано изземване на наносни отложения. Съобщени са и случаи на липса на вода в реката след водохващане на МВЕЦ, нерегламентирано водовземане,  наличие на строителни отпадъци във воден обект и изтичане на дизелово гориво. След всеки от сигналите са извършени незабавни проверки на място и са предприети действия за ангажиране на наказателна отговорност за всяко от констатираните нарушения на Закона за водите.

За нерегламентирано изземване на наносни отложения са регистрирани общо читири сигнала, като за един от тях е установен и нарушителят, извършващ нерегламентирано изземване на наносни отложения в участък от  р. Мелнишка. На собственика на техниката, с която са осъществявани дейностите по изземване  на наноси  – „Ванстрой ДД“ ООД, гр. Сандански  е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. За останалите сигнали са предприети действия  по изясняване на собствеността на земекопната техника, с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, санкцията за изземване на наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително е в размер от 20 000 до 50 000 лв.

При проверка на място, след подаден сигнал за липса на вода в коритото на р. Каменица, след водохващането на МВЕЦ „Каменица“ е установено, че сигналът е основателен. За липсата на  минимален екологичен отток в р. Каменица, на управителя на дружеството оператор на МВЕЦ-а „Проектоинвест“ ООД, гр. Благоевград е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като  предвидената санкция по Закона за водите е в размер от 2000 до 10000 лева.

След извършена проверка на получен сигнал за наличие на строителни отпадъци в р. Струма в района на Кресненското дефиле е установено, че изхвърлените отпадъци са извън коритото на реката, като са дадени предписания за тяхното своевременно  премахване.

 

Повишената бдителност и гражданска активност по отношение на подаването на сигнали за противозаконни дейности в речните легла повлиява положително върху броя на нарушенията и те стават по- малко. БД „ЗБР“ ще продължи да уведомява гражданите и да дава публичност за всички установени нарушения на екологичното законодателство, както и за предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Безкомпромисна ще бъде санкционната политика към нарушителите, които за пореден път нарушават буквата на Закона.  (публикувано на 01.06.2017г.)