Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май

По случай 21 май – Европейски ден на Натура 2000, експерти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район проведоха открит урок с ученици от 8 и 9 клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица.
Децата се запознаха с целите за управление на защитените зони и с основните принципи за определянето им. Като нагледен пример беше представен вида  Emys orbicularis – Европейска блатна костенурка. Учениците се научиха да използват информацията на сайта на Натура 2000.