Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110156/15.11.2016 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-61/13.10.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-61(4)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110156/15.11.2016 г., издадено от директора на БД ЗБР за експлоатация на обект „Канализационна система на град Радомир“, община Радомир, област Перник, ЕКАТТЕ 61577…/РР-16-61_СЪОБЩЕНИЕ