План – извлечение за подотдели, общинска собственост, в землището на с. Расник, общ. Перник на територията на ТП ДГС „Радомир“

План – извлечение за подотдели, общинска собственост, в землището на с. Расник, общ. Перник на територията на ТП ДГС „Радомир“ и подотдели в землището на с. Боснек, общ. Перник, на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена“…/П-01-83-4