Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

План – извлечения на ТП“ДЛС Витошко Студена”, ТП „ДГС Кюстендил”, ТП „ДГС Невестино“ и ТП „ДГС Радомир” по реда на чл 45, ал.1 от Наредба № 8/08.08.2011г.

План – извлечения на ТП“ДЛС Витошко Студена”, ТП „ДГС Кюстендил”, ТП „ДГС Невестино“ и ТП „ДГС Радомир” по реда на чл 45, ал.1 от Наредба № 8/08.08.2011г., във връзка с проект: „ Климатично – интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“, изпълняван от ЮЗДП ДП Благоевград…/П-01-366-2