Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35434.105.39, находящ се в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник, с възложител Е. Стоянова

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35434.105.39, находящ се в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник, с възложител Е. Стоянова…/P-01-82-1