Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) и План за застояване (ПЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 04220.11.57 по КК на с. Бистрица

Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) и План за застояване (ПЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 04220.11.57 по КК на с. Бистрица, община Дупница, с възложител И. С…/П-01-127-1