Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.551, местност „Даръковица“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен

„Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.551, местност „Даръковица“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, с цел промяна предназначението на имота от „друг вид земеделска земя“ в „за складови дейности“…/П-01-344-3