Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 57159.58.22, землище на с. Покровник от „нива” за „офис сграда, бензиностанция-1 бр. дизелова колонка /цистерна до 30 тона/, автосервиз, автомивка, склад за промишлени стоки, кафе и магазин“ с възложител „Укев транс“ ЕООД…/П-01-82-7