Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 04279.155.28

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 04279.155.28, местност „Герено” по КК на гр. Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, с възложител А. К…/П-01-44-1