Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта на с. Бараково

„Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „административна сграда и складова база“, с възложител „Елинор ГТ 500“ ЕООД../П-01-304-4