Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Подробен устройствен план (ПУ11) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за имот е идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“

„Подробен устройствен план (ПУ11) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за имот е идентификатор 04279.78.127, местност „Герена“, по кадастрална та карта на гр. Благоевград, обш. Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „фотоволтаична централа и оранжерия” в „за фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг и къмпинг”.p01_473_1