Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Постъпило е заявление вх. № РР-16-30/07.08.2023 г., коригирано със заявления с вх. № РР-16-30(3)/25.10.2023 г. и вх. № РР-16-30(6)/29.12.2023 г., подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., издадено от директора на БДЗБР

Постъпило е заявление вх. № РР-16-30/07.08.2023 г., коригирано със заявления с вх. № РР-16-30(3)/25.10.2023 г. и вх. № РР-16-30(6)/29.12.2023 г., подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120036/23.08.2013 г., издадено от директора на БДЗБР……/РР-16-30-7-СЪОБЩЕНИЕ……./РР-16-30-7-ПИСМО