Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“, землище на с. Българчево, общ.Благоевград, обл. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, с Възложител Кирил М…/П-04-2-1