Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

При голям интерес и с оживена дискусия приключи обучително- информационната кампания, организирана от БДЗБР

В град Гоце Делчев се проведе работна среща с институциите, организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, с която приключи обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията в Западнобеломорски район на Басейново управление. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изпълнява мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“, включена в Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район (2016-2021).
На срещата участие взеха представители на областни администрации в т. ч. заместник областния управител на областна администрация – Смолян, множество представители на общински администрации и „Напоителни системи“ клон „Струма – Места“ в териториалния обхват на БДЗБР за поречието на Места и Доспат.
В дневният ред на трите проведени работни срещи с институциите – в гр. Перник, гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев, бяха включени и партньори на БАВ, които представиха своя опит и добри практики. Срещите се проведоха при изключително голям интерес, а темите бяха предмет на обсъждане и дискутиране. Попълнена бе анкета, отнасяща се по въпроси свързани с наводненията.
С акцент за обединяване на усилията си по изграждането на стройни системи за превенция и устойчиво управление на риска от наводнения, с цел защита и намаляване на последиците, както и подобряване на координацията и взаимодействието между институциите, работещи в тази област и не на последно място подпомагане на институциите с вменени компетентности в управление на риска от наводнения за разбирането и изпълнението на задълженията им, произтичащи от нормативната уредба, г-жа Станислава Иванова – директор на БДЗБР, закри тазгодишната кампания, свързана с наводненията.