Проведе са второ заседание на Басейновия съвет

Проведе са второ заседание на Басейновия съвет

Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе на 8 декември 2017 г.  Участниците обсъдиха  влиянието на климатичните промени върху риска от наводнения. Представени бяха механизмите за финансиране на мерките в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за района и начините за тяхното отчитане. Специално внимание бе отделено и за отчитането на ефекта на мерките в ПУРН  върху състоянието на водните тела, както и на промените в Тарифата за таксите за водовземане и за ползване на воден обект.