Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проведе се първо редовно заседание на Басейнов съвет 2017г.

Проведе се първо редовно заседание на Басейнов съвет 2017г.

Днес 16.05.2017г., при изключително голям интерес, в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017г., на което присъстваха както представители на различни обществени институции като ВиК, РЗИ, НИМХ-БАН, Областни дирекции „Земеделие“, ГДПБЗН, Напоителни системи,  общини, така и водоползватели.

Предмет на обсъждане на Заседанието бяха актуалните напоследък теми, свързани с качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които са от изключителен обществен интерес и значение.

Пред членовете на Басейновия съвет накратко беше представена обобщена информация от Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2016г. Бяха разгледани източниците на данни, типовете водни тела, определени за територията на ЗБР, оценката на състоянието на повърхностните и подземни водни тела, както и нормативната уредба за характеризирането им.

Акцент бе поставен върху качеството на питейните води и контролът, упражняван върху тях. Преглед бе направен на нормативните изисквания за честотата за мониторинг и отговорните институции. Представени бяха Зоните за защита на водите, определени в ЗБР за БУ, както и мерките, предвидени за тях в Плановете за управление на речните басейни за втория планов период 2016-2021г.

Разгледани бяха също и актуалните промени в Закона за водите, отнасящи се до издаването на становища за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН по инвестиционни предложения и измененията в Закона за опазване на околната среда, целящи гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите и оптимизиране на процеса по ОВОС. Засегнати бяха и актуални промени в нормативните документи към Закона за водите, касаещи ползването на повърхностните и подземните води и таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.