Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проверен е сигнал за мъртва риба в река Струма

Проверен е сигнал за мъртва риба в река Струма

Екипи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ-Перник извършиха съвместна проверка на сигнал за мъртва риба в река Струма – в района на Бобошево. На място инспекторите са установили, че се извършват строителни дейности за реконструкцията на защитно съоръжение. За тях има разрешителното за ползване на воден обект и не са констатирани нарушения по условията в него.
Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект №42170411/06.06.2017 г. е издадено на “Булгартрансгаз” за реконструкция на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Гърция през река Струма до  Бобошево при ПК 175+34. Режимът на ползване в разрешителното е строителните работи да се изпълняват извън периода на размножаване на рибната популация – април-юни вкл.
Изграден е временен отбивен канал и временна отбивна предпазна дига, така че цялото водно течение на реката е пренасочено към левия бряг,  в рамките на границите на водния обект. В речното корито се наблюдава наличие на единични екземпляри малки рибки – около 10 бр., в близост до десния бряг под съществуващия бетонов праг. В новоизградения отбивен канал реката има нормална проводимост без оцветяване. Транзитният газопровод пресича река Струма в участъка на бетоновия праг, поради което се извършват и дейностите по реконструкцията за предпазването му.
Проверката не констатира нарушения по условията на разрешителното за ползване на воден обект. Строителните дейности се извършват от „Водстрой 98“ АД – София. При проверката не е бил показан договор за възлагане на строителството, затова е дадено предписание контрактът да бъде представен в басейновата дирекция и РИОСВ-Перник в седемдневен срок, считано от днес 4 септември.
Проверката беше по сигнал от публикация във в. „Вяра“ от 2 септември 2017 г. за мъртва риба.