Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, съгласно плана за управление на речния басейн…/П-01-75-1