Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590083/06.07.2011 г., продължено с Решеие №ПО-01-84/31.05.2017 г.+

Продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590083/06.07.2011 г., продължено с Решеие №ПО-01-84/31.05.2017 г., издадени от директора на БДЗБР…/ РР-17-63_4_Съобщение ;РР-17-63-4