Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Продължава обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията в Западнобеломорски район

Продължава обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията в Западнобеломорски район.
Първата от три планирани работни срещи на експертно ниво в рамките на обучителна и информационна кампания на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ по проблемите, свързани с наводненията се проведе на 07.12.2022 г. в сградата на Областна администрация – Кюстендил. На нея се разискваха въпроси,касаещи нормативните изисквания за осигуряване проводимост на речните легла и финансовата осигуреност на мерките от ПУРН.

Експертите се обединиха около необходимостта от цялостен подход при проектирането и планирането на дейностите в речните корита, съобразяване на мероприятията  със специфичните особености на водния обект; използване на актуални хидроложки данни и подробни морфологични изследвания,  както и особено внимание при дейности в  урбанизирани територии.

            Присъстваха областните управители на Област Кюстендил, представители на област Перник, кметове и представители на общини, РЗИ,  ВиК дружества, Напоителни системи, НИМХ, РДПБЗН – Перник, РДПБЗН – Кюстендил, РДГ – Кюстендил, Българска асоциация по водите и други регионални институции в териториалния обхват на ЗБР.