Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проекти

Проект „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е бенефициент по проект с наименование  „Компетентни и мотивирани служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, с административен договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.019-0064-С01/09.06.2020 г.

Основната цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на знанията и уменията на служителите от специализираната администрация на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, като по този благоприятства повишаване на компетентността и мотивацията им чрез организиране и провеждане на специализирани обучения по теми, пряко свързани със специфичните функции и длъжностни характеристики. Чрез реализацията си проектът ще допринесе за постигане на мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация (ПКСРДА) и постигането на индикатори за изпълнение на ОПДУ „Обучени служители от администрацията“ с целева стойност 175 000 обучени служители към 2023 г.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на Бенефициента, което ще допринесе за по – качествено и ефективно изпълнение на специфичните функции на БД ЗБР.

Обща стойност на проекта:  198 676,80 лв.

Срок за изпълнение:  11 месеца, считано от датата на сключване на административния договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ участва като партньор в  проект „Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в трансграничната зона“, финансиран по Програма  ИНТЕРЕГ „Гърция-България“  2014-2020 г.

Водещ бенефициент  на проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  при МВР, а останалите партньори са Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Министерство на енергетиката и на околната среда и Децентрализирана администрация на Македония и Тракия от Гърция.

Проектът се фокусира върху различни аспекти на управлението на риска от наводнения, като си поставя цели за въвеждане на общ институционален подход за оценка, планиране, предотвратяване и борба с наводненията; увеличаване на техническия и административния капацитет на службите за защита на населението за съвместни действия в областта на готовността и реагирането в случаи на наводнения; въвеждане на ефективни структури и системи за обмен на информация; повишаване на осведомеността, обучение, техническо оборудване, разработване на ИТ и комуникационни системи, надграждане на съществуващите системи за ранно предупреждение и др.

За постигане на целите на проекта и за осъществяване на изискваната от Директивата за наводненията трансгранична координация на всички етапи от ПУРН, БД ЗБР изпълнява следните дейности:

  • Участие в създаването и в работата на Съвместна работна група за превенция и реакция при наводнения в трансграничния район с цел повишаване на ефективността на изпълнението на дейностите по оперативна защита при наводнения, подобряване на координацията на процедурите за предупреждение и реакцията при бедствия.
  • Провеждане на обществени консултации по проекта на ПУРН 2 и семинари за повишаване на осведомеността и подготвеността за наводнения;
  • Анализ на законодателството в България за превенция, подготвеност и реакция. Анализ на текущата ситуация.
  • Разработване на проект за Стратегия за взаимовръзки между превенция и реакция за защита от наводненията за българските институции;
  • Разработване на пътна карта за отговорностите, взаимовръзките и комуникациите между българските институции,
  • График и подробни проучвания за разработването на пътна карта за координация на българските действия ;
  • Тестване на  Стратегия за взаимовръзки между превенция и реакция за защита от наводненията за българските институции за едногодишен период.

Бюджет на проекта: 4 482 557 евро

Бюджет на БД ЗБР:  54 173 евро

Срок за изпълнение: април 2019 г. – март 2022 г.


Успешно реализираният проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД „ЗБР“) е партньор, беше награден с приз в категория „С грижа към природата“.

Това се случи в Националната галерия „Квадрат 500“  на състоялата се на 7 ноември 2017 година заключителна конференция за приключване на програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общият бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро е осигурен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

„Чрез изпълнението на двете програми МОСВ успешно управлява устойчив механизъм за прилагане на приоритетни национални и европейски екологични политики. Министерството беше подпомогнато при прилагането на политиката за управлението на водите и в частност: интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни води, подробен мониторинг на морските води, с постигнатите резултати част от проектите допринесоха за актуализиране на програмите от мерки, заложени в Плановете за управление на речните басейни“, посочи в словото си министър Димов, под чийто патронаж премина събитието.

Измежду изпълнените 38 проекта в рамките на двете програми, Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области. В категорията „С грижа към природата“ беше отличен „Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа –България“  – бенефициент на проекта „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR), по който БД „ЗБР“ беше партньор.

Резултатите, постигнати в проект ANCHOR, имат принос към Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (2016-2021 година), където бяха интегрирани. Разработената „Методология за определяне на допустимостта за изграждането на ВЕЦ“ е насочена към осигуряването на информирано вземане на решения при издаването на нови разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект и възможност да се проведе пълноценна оценка на допустимостта – както на ниво речен басейн, така и на ниво инвестиционен проект.

Проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ (ANCHOR) приключи на 30 април 2017 г.   

Основната цел на Проекта бе разработване на  Методологията за оценка на допустимостта за изграждане на ВЕЦ, която предстои да бъде утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

В допълнение към основните дейности е изготвен и сборник с експертни доклади с който можете да се запознаете тук.

Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR 

На 3 юни 2016 г. в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR. Срещата беше открита от ръководителя на проекта Венцислав Василев с кратко въведение и представяне на проекта.

Участниците на срещата бяха запознати с чуждия опит, обработен в рамките и за цели-те на проекта.

Също така беше представена работна версия на методологията за оценка на допусти-мостта за изграждане на ВЕЦ с акцент върху дискусионните моменти, посочени в по-лучените до момента становища.

Презентирани бяха предварителните резултати от извършеното пилотно тестване на предлаганата методология на територията на басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

По време на проведената дискусия, участниците в срещата изразиха коментари и пре-поръки, които да подобрят работата на експертния екип и приложимостта на резултатите.

Участниците подкрепиха общия подход и принципи, предложени от проекта за оценка на допустимостта за изграждане на ВЕЦ. Изразено беше становището, че отдавна е идентифицирана нуждата от такъв проект, и неговите резултати ще бъдат от полза как-то за контролните институции, така и за останалите заинтересовани страни.

Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR

30 май 2016

На 30 май 2016 г. в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въз-действия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.

Срещата беше открита от ръководителя на проекта Венцислав Василев. Представени бяха целите и дейностите на проекта, както и ролята на настоящата среща в процеса на изготвяне и консултации на методологията за оценка на допустимост за ВЕЦ.

Участниците бяха запознати с чуждия опит, обработен в рамките и за целите на проек-та, както и с резултатите от извършеното пилотно тестване на предлаганата методика на територията на басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

В последвалата дискусия бяха обсъдени критериите за оценка на ниво индивидуален проект и на ниво водно тяло, както и ролята на предложената методология в действа-щите процедури за оценка.

Във връзка с бъдещото прилагане на методиката е отправено предложение за провеж-дане на информационни семинари, които да повишат капацитета на експертите с прак-тическо участие в проектиране и оценки, свързани с ВЕЦ.

Работна среща на заинтересованите страни по проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR

13 May, 2016

На 12 май 2016 г. се състоя работна среща със заинтересованите страни, организирана в рамките на проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.

На работната среща присъстваха представители на Норвежкия институт за изследване на водата (Norwegian Institute for Water Research – NIVA), които запознаха участниците с опита и добрите практики на Норвегия в сферата на ВЕЦ. Представени бяха и резул-татите от проектa, постигнати до момента, като същевременно беше обсъдено предло-жението за методология и критерии за оценка на речните участъци според тяхната до-пустимост за изграждане на ВЕЦ.

Предложенията, получени в резултат от работната среща, ще бъдат отразени в обсъж-даните документи, както и при тяхното бъдещо интегриране в плановете за управление на речните басейни.

Презентациите от срещата може да намерите  на: http://www.rec.bg/news/74/41/rabotna-srescha-na-zainteresovanite-strani-po-proekt-otsenka-na-kombiniranite-vzdejstviya-ot-vets-vrhu-ekosistemite-i-ekologichnoto-sstoyanie-na-rekite-ANCHOR.html

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

Стартира проект „Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“

На 30.06.2015г. бе подписан договор за изпълнение на проект “ANCHOR: Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките”, в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.). Стойността на проекта е 234 771 евро, а продължителността му – 12 месеца.

Бенефициент на проекта е Регионален екологичен център (РЕЦ) за централна и Източна Европа – клон България, а партньори – Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район, Благоевград, Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, гр. Пловдив и Норвежки институт за водни изследвания (NIVA).

Целта на проекта е да се анализира комбинираното въздействие на водноелектрически централи (ВЕЦ) върху речните екосистеми и да се разработи методология за класифициране на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ.

Основни дейности по проекта: изследване на комбинираното въздействие на водноелектрически централи на речните екосистемите въз основа на съществуващите данни и изследвания; анализ на най-добрите практики на ЕС и ЕИП за оценка на потенциала на водната енергия и методиките за класификация на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ; трансфер на знания; изграждане на национална методология за оценка на водната енергия; тестване на методологията в избрани пилотни области.

Очаквани резултати: разработване на методология за оценка на комбинирания ефект от водноелектрически централи върху речните екосистеми и критериите за класификация на речни участъци като критерий допустимост за строителството на ВЕЦ; оценка на два пилотни речни участъка, използвайки предложената методология; консултация на предложената методология със заинтересованите страни.

На 08 октомври 2015 г. в „Сентръл парк хотел“ – София  се проведе конференция за стартиране на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB с участието на експерти от държавни и общински администрации, научни институции и неправителствени организации.

Представители на всички партньорите, участващи в изпълнението на проекта – Геологическия институт към БАН, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Басейнова дирекция Западнобеломорски район представиха информация за  целите, дейностите и очакваните резултати от тяхното изпълнение, които ще имат важен принос за разработването и изпълнението на втория План за управление на речните басейни за Източнобеломорски и Западнобеломорски райони.

Презентации на участниците в конференцията:

“Съществуваща ситуация по разработване на ПУРБ (2016-2021г.), свързана с подземните води в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за Басейново управление по границата с Гърция” – инж. Ванина Мицева

БД “ЗБР” партньор в проект “Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG – GR – GWB” -инж. Ванина Мицева

“Ролята на заинтересуваните страни и предвидени мерки за публичност” – инж. Мария Бабукчиева

“Басейнова дирекция Източнобеломорски район” – инж. Мария Бабукчиева

“Greek Transboundary ground water bodies WD East Macedonia” 

Проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR-GWB”, финансиран по програма  BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Проектът се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година

Бенефициент на проекта

Геологически институт „Страшимир Димитров“, Българска академия на науките – София

Партньори:

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“

Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“

Договор №Д-33-48/30.06.2015 г.

Срок на проекта: 12 месеца

Обща стойност на проекта: 256 462 евро

Безвъзмездна финансова помощ: 256 462 евро

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се подпомогне по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между Република България и Република Гърция, които  са изключително слабо проучени в хидрогеоложко  отношение. Постигането на тази цел е свързано с определянето и характеризирането на тези трансгранични  подземни водни тела,  оценка на количественото и химично  им състояние, оценка на  антропогенния натиск върху тях, установяване на възможен трансграничен пренос на пресни води през държавната граница – включително и прогнози за трансграничен пренос на замърсители и изготвяне на предложения за подобрени и адаптирани към изискванията на  ЕРДВ и Директива 2006//118/ЕО програми за мониторинг.

Потърсеното  партньорство по изпълнение на настоящия проект между Геологическия институт на БАН, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив  максимално ефективно ще спомогне за изпълнение на основната цел на проекта . е налице балансирано съчетание от една страна на организациите, които са пряко ангажирани с управлението на водите в България и прилагане на Европейското и българско законодателство в управлението на водите, каквито са двете Басейнови дирекции, на чиято територия попадат трансграничните подземни водни тела с Р Гърция, а от друга страна като водещ партньор ще участва научна организация с богат опит в извършването на проучвания, изследвания, разработване на методики и на решаване на разностранни хидрогеоложки проблеми и задачи  – Геологически институт при БАН. Басейновите дирекци имат  опит в дейностите по управление на водите, имат преки отговорности в прилагането на Рамковата директива по водите, разработването и изпълнението на първите ПУРБ (2009 – 2015 г) и неговото докладване пред ЕК, включително и задължението да идентифицират и съгласуват със съседните държави трансграничните подземни водни тела.

Основните дейности за изпълнението на този проект са следните :

1.    Дейност 1 : Управление на проекта – осъществява се от водещия партньор в изпълнението на проекта Геологическия институт към БАН.

2.    Дейност 2 : Информационно обезпечаване –  цели осигуряване на необходимата информация за изпълнение на останалите работни пакети:

2.1    Събиране и систематизиране на необходимата информация за изпълнение на проекта  (таблици, карти), включително :

–    Предоставяне и систематизиране на информация от приключили предишни научни проекти, хидрогеоложки картирания, изследвания и разработки, свързани с подземните водни тела – обект на настоящия проект;

–    Преглед, систематизиране и анализ на информацията за територията на Западнобеломорски  и Източнобеломорски райони от БД

–    Предоставяне и систематизиране на информация от  гръцкия консултант в екипа на водещия партньор за характеристиките на разглежданите ПВТ на гръцка територия.

2.2    Организиране на база данни.

2.3    Интегриране на базата данни в ГИС.

2.4    Интегриране на базата данни в ГИС.

2.5    Подготовка и подаване на информации за другите пакети

Очаквани резултати по Дейност 2 :

Резултат 1. Изготвена и попълнена база данни.

Резултат 2. Изготвени и  актуализирани ГИС слоеве

Резултат 3 . Изготвени и актуализирани карти.

Дейност 3 : Детайлно  характеризиране на подземните водни тела по границата с Р Гърция – цели характеризиране на подземните водните тела разположени по границата с Гърция съгласно изискванията на   Директива 2000/60/ЕС и Директива 2006/118/ЕО и  изготвяне на Концептуални модели на всяко подземно водно тяло.

3.1 Определяне на основни хидроложки, хидрогеоложки, литоложки, хидрохимични  и др. характеристики на подземните водни тела за българската и гръцка територия;

3.2 Ревизиране на граници и предложения за обединяване /разделяне на подземни водни тела при доказана необходимост  със съответната обосновка;

3.3. Установяване на съществуването или липсата на пряка хидравлична връзка между конкретното подземно водно тяло и повърхностни водни тела,

3.4 Идентифициране на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води

3.5 Изготвяне на концептуален модел за всяко подземно водно тяло

3.6 Оценка на средното многогодишно подхранване и определяне на разполагаемите ресурси  на всяко подземно водно тяло;

3.7 Идентифициране на антропогенния натиск върху подземните водни тела и прогнози за развитие на замърсяването.

Очаквани резултати по Дейност 3 :

Резултат 1 : Изготвени характеристики на подземните водни тела;

Резултат 2 : Изготвени концептуални модели

Резултат 3: Оценка на антропогенния натиск

Резултат 4 : Предложения за участъци от ПВТ, за които е необходимо изпълнение на допълнителни проучвания

4.    Дейност 4. Идентифициране на подземни водни  тела с възможен трансграничен пренос . Цели определяне на подземни водни тела, в които има условия за съществуване на трансграничен пренос на подземни води между България и  Гърция.

4.1    Разработване на критерии и методика за оценка на възможен трансграничен пренос на подземни води;

4.2    Определяне съответствието на подземните водни тела на българска територия с отделените тела в Гърция

4.3    Провеждане на теренни хидрогеоложки огледи в райони с вероятност за наличие на трансграничен пренос  и събиране на допълнителна информация;

4.4    Идентифициране на подземните водни тела на територията на България, в които е възможен трансграничен пренос на подземни води  с РГърция, в т.ч. подготовка на съотвената обосновка.Организиране на работна среща за обсъждане на предложението за определяне на  подземни водни тела със заинтересовани организации и институции в България /  осигуряване на присъствие и участие на гръцкия консултант ????/

Очаквани резултати по Дейност 4 :

Резултат1: Разработени  критерии и методика  за определяне възможен трансграничен пренос на подземни води;

Резултат 2: Прилагане на разработените критерии и методика и идентифициране на  тела на българска територия  с възможен трансграничен пренос на подземни води

5.    Дейност 5 : Разработване на предложение за адаптиране на програмите на мониторинг на трансграничните подземните водни тела. Цели – да се предложи програма за мониторинг на българска територия, която да послужи за разработване на съвместни общи програми с Гърция на основата на получените резултати от предишните дейности по проекта.

Очаквани резултати по Дейност 5 :

Резултат 1 : Разработено предложение за  адаптирани и допълнени в съответствие с изискванията на директива 2000/60/ЕС и директива 2006/118/ЕО програми за мониторинг на количественото и химично състояние на  всички трансгранични подземни водни тела с Р Гърция.

6.     Дейност 6. Консултации със заинтерисовани страни и публичност в Р България. – Цели  запознаване на заинтересованите лица и организации, както и обществеността  с получените резултати

6.1    Провеждане на срещи със заинтересовани страни – консултации, анкети и представяне на резултатите от проекта по време на провеждане на консултациите по актуализиране на ПУРБ от двете басейнови дирекции;

6.2    Запознаване на заинтересованите страни и обществеността с целите на проекта и неговите резултати –  2 бр. конференции – начална и финална конференция  / присъствие и участие на гръцкия консултант ????/

Очаквани резултати по Дейност 6 :

Резултат 1 : Разработени и предоставени информационни материали;

Резултат 2 : Публикации :

Резултат 3 : Проведени конференции и обществени обсъждания със заинтересовените страни.

ПРОЕКТ BG161PO005/08/1.20/01/06 „Разработване на планове за управление на речните басейни”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=content&task=view&id=1080

Интегрирано управление на водите на река Места / Integrated Water Management of Mesta/Nestoa River Basin (ФАЗА 1)

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=56

Интегрирано управление на водите на река Места / Integrated Water Management of Mesta/Nestoa River Basin (ФАЗА 2)

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=56

Интегрирано управление на водите на река Струма / Integrated Water Management of Struma/Strimon River Basin

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=471&Itemid=56

Проект “Интегрирано управление на водите”, финансиран от Японската агенция за международно сътрудничество (JICA)

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=56

“Анализи и икономическа аргументация на програмите от мерки, включени в плана за управление на речните басейни” –  PPA06/BG/7/1, финансиран по програма МАТРА

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=56

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ЗОНИ В БАСЕЙНИТЕ НА РЕКИТЕ МЕСТА, СТРУМА, АРДА, ТУНДЖА И МАРИЦА СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ НА ДИРЕКТИВА 91/271/EEC

http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=56