Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 06286.74.31, местност „Дълбоки дол“

Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 06286.74.31, местност „Дълбоки дол“ по КК и КР на гр. Брезник, община Брезник, област Перник с обща площ 14788 м2, с цел обособяване на УПИ I-31 „За фотоволтаична централа” с възложител „ЕНЕРДЖИ БУЛ ЛЕС“ ЕООД…/П-04-7-1