Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект „Изпълнение на дейности по осигуряване проводимост на високи води на засегнат от вредното въздействие на водите речен участък на река Банщица в землищата на гр. Кюстендил

Проект „Изпълнение на дейности по осигуряване проводимост на високи води на засегнат от вредното въздействие на водите речен участък на река Банщица в землищата на гр. Кюстендил и с. Ябълково, община Кюстендил“, с възложител Областна администрация Кюстендил…./П-01-79-1