Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – довеждащ водопровод за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня“

Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – довеждащ водопровод за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ находище на минерална вода „Сапарева баня“ и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 куб .м“ за захранване с вода за питейно-битови нужди на „Къща за настаняване на туристи с външен басейн“, находяща се в поземлен имот с идентификатор №65365.35.10 по КК на гр. Сапарева баня“ с Възложител „ЛАВЪР 2015“ ЕООД…/П-01-129-5

shares