Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 35688.55.17 по одобрени КККР на с. Камена

„Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел.захранване до поземлен имот с идентификатор 35688.55.17 по одобрени КККР на с. Камена, община Петрич, област Благоевград”, с възложител “МЕТАЛ-КО“ЕООД…/П-01-80-4