Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Проект преустройство на съществуващи или изграждане на нови рибни проходи на каскада „Пиринска Бистрица“ за водохващане „Пиринска Бистрица““ с възложител „ПИРИРНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ“ ЕАД

„Проект преустройство на съществуващи или изграждане на нови рибни проходи на каскада „Пиринска Бистрица“ за водохващане „Пиринска Бистрица““ с възложител „ПИРИРНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ“ ЕАД…/П-01-121-1