Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект ПУРН 2022-2027 г.

Публикувано на 14.12.2023 г.

Обобщена справка за План за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. – тук 


Публикувано на 04.12.2023 г.

Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка (ЕО) № 7-5/2023 г. за проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2022 – 2027 г. – тук 


Публикувано на 04.12.2023 г.

Становище по екологична оценка (ЕО) № 7-5/2023 г. за съгласуване на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район 2022-2027 г. – тук


Публикувано на 22.12.2022 г.

Басейнова дирекция Западнобеломорски район, с център Благоевград/ Министерство на околната среда и водите, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУИЕОПП) осигурява публичен достъп до Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район 2022-2027 г – тук , и приложение към заданието –тук

Становища, бележки и препоръки относно обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани на вниманието на: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441 и/или електронна поща: bdblg@wabd.bg   в 14-дневен срок от публикуване на настоящото Съобщение.


Публикувано на 15.12.2022 г.

На основание чл. 146о  от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността, за консултации и писмени становища, Проект на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район 2022-2027 г., в срок до 10.09.2023 г.

Планът за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен за период от 6 години (2022-2027г.), на основание чл. 146к от Закона за водите. Същият съдържа  заключенията от предварителната оценка на риска от наводнения, картите на районите под заплаха  и районите с риск от наводнения, както и  Програма от мерки за всеки един от  утвърдените 17 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Проектът на  План е публикуван и на интернет страницата на МОСВ – www.moew.government.bg

Представените писмени становища по проекта на Плана ще бъдат неразделна част от неговата документация.

Проект на План за упраление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за периода 2022-2027 г.

Приложение А: Карта на Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение Б: Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения

Приложение В: Анализ на заливните равнини

Приложение Г: Национален каталог от мерки

Приложение Д: Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

Приложение Е:  Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

Приложение Ж: Таблица с приоритизация на мерките

Приложение З: Програма за изпълнение и потенциални източници на финансиране

Приложение И: ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви

Приложение Й: Технически грешки 

Приложение К: Интегрирана таблица на ПоМ (Заменя Приложения Ж и З)

Приложение Л: Описание мерки