Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Профил на купувача преди 14 юни 2020 г.

Басейнова дирекция Западнобеломорски район е държавна институция, създадена с нормативен акт и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7 ал.1 от ЗОП. Правомощията по чл.8, ал.2 от ЗОП се изпълняват от директора й.

Данни за кореспонденция с Басейнова дирекция Западнобеломорски район:

гр.Благоевград 2700

бул.”Св. Димитър Солунски” №66

тел. 073 894 103

факс: 073 894 102

Ел.поща: bdblg@wabd.bg

Официална старница в интернет: www.wabd.bg

Работно време: 9:00 до 17:30 ч.


На основание чл.187 ал.1 от ЗОП публикуваме обява за събиране на оферти, с текста на която можете да се запознаете »тук«, както и информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с текста, на която можете да се запознаете »тук«.    (публикувано на 10.07.2020 г.)

Обява за събиране на оферрти

Протокол от заседание на комисията »тук«

Договор »тук«


П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО
РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Решение за откриване на процедура

Покана

Приложение №1 – техническа спецификация

Приложение №2 образци:

Протокол от заседание на комисията »тук«    (публикувано на 01.07.2020 г.)

Протокол от заседание на комисия от 07.07.2020 г. »тук«  (публикувано на 08.07.2020 г.)

Съобщение за провеждане на жребий и договаряне с допуснатите участници »тук«  (публикувано на 08.07.2020 г.)

Доклад »тук« (публикувано на 15.10.2020 г.)

Решение №1//22.07.2020 г. на директора на БДЗБР за определяне на изпълнител на обществена поръчка »тук«  (публикувано на 22.07.2020 г.)

Договор № 15/17.08.2020 г. – „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020“

Договор № 7/20.07.2020 г. – „Провеждане на проучвателен мониторинг при установено влошаване на състоянието на повърхностните водни тела BG4SR900R003, река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска и BG4SR900R006, река Струма вливане на река Конска до язовир Пчелина“

Договор № 9/29.07.2020 г.„Извършване па режимни наблюдения на водоизточниците на минерални води от НМВ, стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

Договор № 10/29.07.2020 г.„Поддържане на Санитарно-охранителна зона в добро техническо състояние на находища на минарална вода „Катунци“, с. Катунци, общ. Сандански, „Невестино — Барището“, с. Невестино, общ. Невестино, и находище „Симитли“, общ. Симитли – изключителна държавна собственост, стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 11/29.07.2020 г.  – Почистване на тревната растителност от пътеката до изградения водоем, ио кояго се достига до водовземно съоръжение Сондаж № 2хг „Топилата“ на НМВ „Невестино – Топилата“, с. Невестино, общ. Невестино, обл. Кюстендил и зоната за охрана с цел извършване на пробонабирания до края на календарната година.

Договор № 12/30.07.2020 г. – „Проучване на състоянието на речното дъно и прилагане на мерки за възстановяване на естественото му състояние в Западнобеломорски район“

Договор № 13/30.07.2020 г. – „Оценка на въздействието от миграционни бариери в повърхностни водни тела от всички установени типове от категория „река” в Западнобеломорски район”,

Договор № 14/31.07.2020 г.„Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на покрива на надземно помпена-водомерна шахта, изпълняваща зона за пряка охрана с цел предпазване на обсадната тръба и крановата арматура на Сондаж № 236хг на НМВ „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост, стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Опредевляне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в ЗБР. (публикувано на 14.05.2019 г.)

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за обществената поръчка. С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук. (публикувано на 28.05.2019 г.)

С пълния текст на обявата, качена на сайта на АОП можете да се запознаете тук. (публикувано на 28.05.2019 г.)

Протокол от работата на комисията на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП (публикувано на 10.06.2019 г.)

Договор № 3/12.06.2019 г. – „Извършване на режимни наблюдения на водоизточниците на минерални води от НМВ стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 4/12.06.2019 г. – „Допроучване на НМВ „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, изготвяне на хидрогеоложки доклад за определяне на експлоатационните ресурси на Сондаж № 236 хг и Сондаж №2 35 хг от находището и изготвяне на проект за определяне на Санитарно-охранителна зона около Сондаж № 236хг и Сондаж № 235хг на находище на минерална вода „Катунци“, с. Катунци, община Сандански – изключителна държавна собственост, стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 5/14.06.2019 г. – “Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск в ЗБР” (публикувано на 17.06.2019 г.)

Договор № 6/14.06.2019 г. – „Проучвателен мониторинг и анализ на биологичния елемент за качество Рибна фауна в пунктове от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на Западнобеломорски район за басейново управление с цел извършване на оценка на екологичния потенциал и верифициране на оценката на потенциала извършена за нуждите на ПУРБ 2016-2021г.”

Договор № 7/14.06.2019 г. – „Провеждане на проучвателен мониторинг н анализ на биологичния елемент за качество Макрофити в пунктове от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на Западнобеломорски район за бассйново управление с цел извършване на оценка на екологичния потенциал и верифициране на оценката на потенциала извършена за нуждите на ПУРБ 2016-2021г.”

Договор № 8/14.06.2019 г. – “Първоначален преглед и актуализация на наличната информация за миграционни бариери в обхвата на Западнобеломорски район, с цел идентифициране и локализиране на миграционните бариери по водните тела”

Договор № 9/14.06.2019 г. – „Извършване на ремонтно-възстановителни дейности на основна обсадна тръба и подмяна на кранова арматура на Сондаж № 236 на НМВ „Катунцн”, с. Катунци, община Сандански, от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 10/14.06.2019 г. -„Извършване на ремонтно-възстановителни дейности за възстановяване на метална конструкция над дебитната камера на входа на сондаж №6 на НМВ „Симитли”, гр. Симитли, община Симитли от находище на минерална вода – изключителна държавна собственост стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 11/17.06.2019 г. – „Поддържане на Санитарно-охранителна зона в добро техническо състояние на находища на минарална вода „Катунцн“, с. Катунци, общ. Сандански, „Невестино — Топилата“, с. Невестино, общ. Невестино, „Невестино — Барището“, с.Невестино, общ. Невестино, и находище „Симитли“, общ. Симитли — изключителна държавна собственост, стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Договор № 12/17.06.2019 г. – „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск в Западнобеломорски район при установено влошаване на състоянието па повърхностни и подземни водни тела с кодове: BG4ST700R019 – р. Драговищица от българо-сръбската граница до вливане в р. Струма; BG4ST700R019 – р. Драговищица от българо-сръбската граница до вливане в р. Струма; BG4ST700R012 – р. Струма от яз. Пчелина до вливането на р. Треклянска; BG4ST800R016 – р. Треклянска с левия си приток р. Явор от изворите до вливане в р. Струма; BG4ST900L1010 – язовир Пчелина; BG4G00000QN006 – Порови води в кватернер – Неоген – Кюстендил; BG4G001PtPzl25 — Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малсшевско-осоговски метаморфити, за които съществува риск от влошаване на състоянието при неустановен източник на антропогенен натиск“


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Договор № 15/25.06.2018 г. -„Анализ на текущото състояние и начина на обработка и съхранение на лични данни в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор №14/22.10.2018 г – Извършване видове и количества СМР в изпълнение на договора, със своя работна сила, нови материали и собствени средства”. (публикувано на 30.11.2018 г.)

Договор №13/08.10.2018 г – ” Да бъде извършен анализ на наличните документи с изграждането на обекта, оглед и проби на място от резервоара или съоръжения и изготвена експертиза, която да установи причините довели до невъзможност за използване на съоражението.” (публикувано на 30.11.2018 г.)

Договор №12/03.09.2018 г.-„Създаване на капацитет на компетентните органи (БД)” (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 10/02.07.2018 г.-„Извършване на ремонтно-възстановителни дейности за привеждане в добро техническо състояние на съоръженията на Сондаж № 1 хг на НМВ „Невестино – Барището” с. Невестино, община Невестино, Сондаж № 2хг на НМВ „Невестино – Топилата” с. Невестино, община Невестино, Сондаж № 236 на НМВ „Катунци”, с. Катунци, община Сандански, Сондаж № 6 на НМВ „Симитли”, гр. Симитли, община Симитли от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 9/02.07.2018 г. – „Поддържане на Санитарно-охранителна зона в добро техническо състояние на находища на минарална вода  „Катунци“, с. Катунци, общ. Сандански, „Невестино – Топилата“, с. Невестино, общ. Невестино, „Невестино – Барището“, с.Невестино, общ. Невестино, „Сандански“, гр. Сандански, общ. Сандански, „Симитли“, общ. Симитли – изключителна държавна собственост, стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 8/02.07.2018г.-„Проучвателен мониторинг и анализ на биологичния елемент за качество Рибна фауна в пунктове от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на Западнобеломорски район за басейново управление с цел извършване на оценка на екологичния потенциал и верифициране на оценката на потенциала извършена за нуждите на ПУРБ 2016-2021г.” (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 7/02.07.2018г.-„Провеждане на проучвателен мониторинг и анализ по биологичния елемент за качество Макрофити в пунктове от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на Западнобеломорски район за басейново управление  с цел извършване на оценка на екологичния потенциал и верифициране на оценката на потенциала извършена за нуждите на ПУРБ 2016-2021г.” (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 6/02.07. 2018г.-„Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води на територията на Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 5/02.07.2018 г. – „Оборудване с нови измервателни уреди – дебитомер, термометър, манометър и водомерни устройства на водовземните съоръжения на Сондаж № 1 хг на НМВ „Невестино – Барището” с. Невестино, община Невестино, Сондаж № 2хг на НМВ „Невестино – Топилата” с. Невестино, община Невестино, Сондаж № 236 на НМВ „Катунци”, с. Катунци, община Сандански, Сондаж №6 и КЕИ № 8 на НМВ „Сандански”, гр. Сандански, община Сандански, Сондаж № 6 на НМВ „Симитли”, гр. Симитли, община Симитли от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 4/29.06.2018 г. – „Обследване и анализ на техническото състояние на Сондаж 2 хг на НМВ    „Невестино – Топилата“, с. Невестино, община Невестино и оценка на ресурсите на находището на минерална вода – изключителна държавна собственост, стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 3/29.06.2018 г. – „Обследване и анализ на техническото състояние на Сондаж 1 хг на НМВ „Невестино – Барището“, с. Невестино, община Невестино и оценка на ресурсите на находището на минерална вода – изключителна държавна собственост, стопанисвано от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 2/29.06.2018 г. – „Извършване на режимни наблюдения на водоизточниците на минерални води  от НМВ стопанисвани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  и изготвяне на годишен отчет“. (публикувано на 5.10.2018 г.)

Договор № 1/29.06.2018г. – „Изготвяне на проект за определяне на СОЗ за:  Сондаж № 2хг – НМВ „Невестино-Топилата” с. Невестино и  Сондаж № 1хг – НМВ „Невестино-Барището”,   с. Невестино и изготвяне на ПУП за промяна предназначението на имота, в който е разположен сондаж 236хг на НМВ „Катунци“, с.Катунци, общ. Сандански, публична държавна собственост от находища на минерални води, включени в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите“ (публикувано на 5.10.2018 г.)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Определяне на зони за възпроизводството на рибна фауна(чрез провеждане на проучвателен мониторинг на риби, за определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване на размножаването на рибните видове) разположени в териториалния обхват на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (публикувано на 15.06.2018г)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

Във връзка с постъпило запитване, в съответствие с изискванията на чл.189 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

  • Отговор на въпрос №1 постъпил на 21.06.2018г. по обществена поръчка с предмет “Определяне на зони за възпроизводство на рибна фауна (чрез провеждане на проучвателен мониторингна риби, за определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване на размножаването на рибните видове) разположени в териториалния обхват на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”” – тук (публикувано на 21.06.2018г.)

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за обществената поръчка. С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук. (публикувано на 25.06.2018 г.)

С пълния текст на обявата, качена на сайта на АОП можете да се запознаете тук. (публикувано на 25.06.2018 г.)

Протокол от работата на комисията на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП (публикувано на 06.07.2018 г.)
Договор №11/06.07.2018 г. (публикувано на 09.07.2018)
Техническо задание (публикувано на 09.07.2018)
Техническо предложение  (публикувано на 09.07.2018)
Ценово предложение  (публикувано на 09.07.2018)


Публикуване на договор №6 от 13.07.2017г. на основание изпълнение на мярка HY_12_3 Провеждане на проучвателен мониторинг във връзка с оценката  на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ от ПоМ на ПУРБ 2016-2021г. на ЗБР и във връзка с чл.20,ал4,т.3 от Закона за обществените поръчки. (публикувано на 24.07.2017г.)

Публикуване на договор №5 от 13.07.2017г. на основание изпълнение на мярка HY_12_3 Провеждане на проучвателен мониторинг във връзка с оценката  на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ от ПоМ на ПУРБ 2016-2021г. на ЗБР и във връзка с чл.20,ал4,т.3 от Закона за обществените поръчки. (публикувано на 24.07.2017г.)

Публикуване на договор №4 от 07.06.2017г. за изпълнение на поръчка на основание чл.29, ал.1, във вр. с чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в изпълнение на Програмата от дейности за 2017 г. по стопанисване на минералните води – изключителна държавна собственост и водовземните съоръжения – публична държавна собственост и във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки. (публикувано на 24.07.2017г.)

Публикуване на договор №3 от 07.06.2017г. за изпълнение на поръчка на основание чл.29, ал.1, във вр. с чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в изпълнение на Програмата от дейности за 2017 г. по стопанисване на минералните води – изключителна държавна собственост и водовземните съоръжения – публична държавна собственост и във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки.  (публикувано на 24.07.2017г.)

Договор №1/11.04.2017г. за доставка на ново IT оборудване – преносими и стационарни компютри по проект “Оценка на комбинираните ефекти от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното на реките (ANCHOR)”, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки. (публикувано на 19.04.2017г.)

Договор №2/11.04.2017г. за доставка на ново IT оборудване – преносими и стационарни компютри, мултифункционално устройство – копирна теника и принтерно устройство по проект “Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR GWB”, във връзка с чл.20, ал4., т.3 от Закона за обществените поръчки. (публикувано на 19.04.2017г.)

На основание чл.42 ал.2 от ЗОП и във връзка с чл.24 ал.1 т.1 от ППЗОП публикуваме решение и обявление за откриване на процедура – публично състезание с предмет:  “Изготвяне на екологична оценка на проект на План  за управление на риска от наводнения на западнобеломорски район за Басейново управление”. 

Приложения към решението и обявлението за откриване на процедурата – тук

На вниманието на всички заинтересовани страни и учасници в откритата процедура – публично състезание с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”. На осниование чл.180 ал.2 от ЗОП публикуваме отговор на постъпил писмен въпрос на 08.06.2016г., с текста на който можете да се запознаете тук – (публикувано на 10.06.2016г.)

На вниманието на участниците в процедура – публично състезание с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”.

На основание чл.57 ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения в процедура – публично състезание с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” ще се извърши при условията на чл.57 ал.3 от ППЗОП на 22.06.2016г. от 16 ч. в сградата на БД”ЗБР” находяща се в гр. Благоевград бул. “Св. Димитър Соунски” №66. (Публикувано на 17.06.2016г.)

На основание чл.42 ал.2 т.4 от ЗОП във връзка с чл.24 ал.1 т.5 от ППЗОП публикуваме протокол за работата на назначената копмисия в процедура – публично състезание с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” с текста, на което можете да се запознаете тук (публикувано на 28.06.2016г.)

На основание чл.181 ал.8 от ЗОП във връзка с чл.24 ал.1 т.2 от ППЗОП публикуваме решение №2 от 28.06.2016г. на директора на БД”ЗБР” за класиране и определяне на изпълнител в процедура – публично състезание с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” с текста, на което можете да се запознаете тук (публикувано на 28.06.2016г.)

На основание чл.42, ал.2, т.5 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП публикуваме сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” с текста, на който можете да се запознаете тук. (публикувано на 15.07.2016г.)

Приложения към договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”. Сприложенията можете да се запознаете тук 

На основание чл.29 от ЗОП публикуваме обявление за приключване на договор с предмет: “Изготвяне на екологична оценка на проект на План  за управление на риска от наводнения на западнобеломорски район за Басейново управление” със съдържанието на което можете да се запознаете тук. – (публикувано на 11.01.2017г.)

25.05.2016г.

Обществена поръчка с предмет: “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост”

На основание чл.187 ал.1 от ЗОП публикуваме обява за събиране на оферти, с текста на която можете да се запознаете тук, както и информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с текста, на която можете да се запознаете тук.

На основание чл.187 ал.2 от ЗОП публикуваме технически изисквания свързани с изпълнението на поръчката и образци – тук, както и одобрен проект за резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ-8 и Сондаж-6 от находищя на минерална вода “Сандански” гр. Сандански изключителна държавна собственост – тук.

С цел улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците към публикуваната обява за събиране на оферти с предмет “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” в електронен формат удобен за редактиране на текста. – тук

На вниманието на всички заинтересовани страни и участници в обявената на профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост”

На основание чл.189 от ЗОП публикуваме отговор на постъпил писмен въпрос на 07.06.2016г., с текста на който може да се запознаете тук. (публикувано на 08.06.2016г.)

На основание чл.97 ал.4, изречение2 от ППЗОП публикуваме протокол за оценка и класиране в обявената процедура с предмет “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” с текста на който можете да се запознаете тук. (публикувано на 16.06.2016г.)

На основание чл.42, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП публикуваме слкючен договор аз възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” с текста, на който можете да се запознаете тук. (публикувано на 01.07.2016г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 1/29.06.2016 г., между: Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“ и „ВАНТРОНИК“ ЕООД, определено за изпълнител след публикувана обява за събиране на оферти с № ПО-04-2/25.05.2016 г. на профила на купувача с предмет: „Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода „Сандански“ гр. Сандански – изключителна държавна собственост“.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от сключения договор на 07.07.2016 г. е извършено авансово плащане в размер на 60% от стойността на договора в размер на 129 106,03 лева.

С протокол № 1/14.07.2016 г. комисия назначена със Заповед № РД-05-189/11.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Запднобеломорски район“ е приела изготвения от изпълнителя по договора работен план.

С протокол № 2/19.09.2016 г. комисия назначена със Заповед № РД-05-189/11.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Запднобеломорски район“ е приела без забележки  „Доклад за определяне на актуалното състояние на водовземните съоръжения – сондажен кладенец № 6 и КЕИ № 8 на находище на минерална вода „Сандански“, гр. Сандански, общ. Сандански.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от сключения договор на 04.10.2016 г. е извършено първо междинно плащане в размер на 30% от стойността на договора в размер на 64 553,02 лева.

С протокол № 3/09.11.2016 г. комисия назначена със Заповед № РД-05-189/11.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Запднобеломорски район“ е приела представеното от изпълнителя изпълнение по втори етап от договора, а именно извършени са всички строително – монтажни дейности, изготвени са приложимите съпътстващи документи, съгласно действащата уредба.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от сключения договор на 04.10.2016 г. е извършено окончателно плащане в размер на 10% от стойността на договора в размер на 21 517,67 лева.

Със Заповед № РД-19-1728/30.11.2016 г. е назначена ДПК за строеж „Подземен резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6 от находище за минерална вода „Сандански“.

Със Заповед № РД-05-552/05.12.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е упълномощен представител на Басейнова дирекция да участва в ДПК.

Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-1803/16.12.2016 г. от Заместник – Началника на ДНСК на строеж „Подземен резервоар и помпена станция на водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6 от находище за минерална вода „Сандански“.

На основание чл. 12 от сключения договор на 20.12.2016 г. е освободена гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му, а именно: 8965,70 лева.(публикувано на 11.01.2016г.)

14.04.2016г.

Обществена поръчка с предмет: “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост”

На основание чл.101б, ал2 от ЗОП публикуваме публична покана с текста, на която можете да се запознаете – тук.

Приложения към публичната покана – тук.

На вниманието на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.101б ал.3 от ЗОП Ви изпращаме съобщение за отправена публична покана за провеждане на процедура с предмет Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” на основание чл.14 ал.4 т.1 във връзка с глава 8″а” от ЗОП и стойност 188333 лв.

Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св. Димитър Солунски” №66 до 27.04.2016г. 17:30. Същите ще се отворят на 28.04.2016г. от 11:00 часа в сградата на БД”ЗБР”.

На основание чл.101г. от ЗОП, публикуваме протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценка на офертите в процедурата с предмет: “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” с текста, на който можете да се запознаете –тук (публикувано на 05.05.2016г.)

С текста на решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ №8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище за минерална вода „Сандански“, гр. Сандански – изключителна държавна собственост” можете да се запознаете тук. – (публикувано на 05.05.2016г.)

30.12.2015г. 

Информация за сключен договор за възлагане на обществена поръчка за стрителство с предмет: “Строително – монтажни работи на сградата и помещенията собственост на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” с адрес гр. Благоевград бул Св. Димитър Солунски №66″. (публикувано на 30.12.2015г.) – тук.

Неразделна част от договора е и предоставената от фирмата оферта, с която можете да се запознаете – тук

18.11.2015г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – тук.

Техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”- тук.

Методика за оценка на офертите – тук.

Указание за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка – тук.

ОБРАЗЦИ –тук.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ: 

На 18.11.2015г. са публикувани в Регистъра на обществените поръчки решение и обявление за откриване на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” и средствата за масово осведомяване

Уведомяваме Ви, че на 18.12.2015г. от 10.30ч. в заседателна зала № 2 на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, бул. „Димитър Солунски” № 66, ет. 2 ще бъдат отворени и оповестени офертите.

При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: 

Отговор на въпрос №1, постъпил на 03.12.2015г. по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” от юридическо лице – тук. (публикувано на 04.12.2015г.)

Отговори на въпрос№ 2 и въпрос№3, постъпили на 11.12.2015г. по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” от юридическо лице – тук. (публикувано на 12.12.2015г.)

На основание чл.68 ал.8 от ЗОП публикуваме протокол от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от БД “ЗБР” Благовеград открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук. (публикувано на 07.01.2016г.)

На основание чл.73 ал.4 от ЗОП публикуваме Решение за прекратяване и протокол на комисията, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от БД “ЗБР” Благовеград открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”. (публикувано на 26.01.2016г.)

Публикуван протокол №3 от заседание на комисия в открита процедура с предмет:” Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”  – тук -(публикувано на 03.05.2016г)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в откритата процедура с предмет “Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление” ще се извърши публично при условията на чл.68 ал.3 от ЗОП на 11.05.2016г. от 15:00 часа в сградата на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, находяща се в гр. Благоевград, бул. “Св.Димитър Солунски” №66 – (публикувано на 03.05.2016г.)

Публикуван протокол № 4 от заседание на комисия в открита процедура с предмет “Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление” – тук (публикувано на 12.05.2016г.)

На основание чл.73 ал.4 от ЗОП публикуваме Решение за прекратяване и протокол на комисията с резолюция от 14.05.2016г., назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от БД “ЗБР” Благовеград открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”. (публикувано на 14.05.2016г.)

На основание чл.22б ал.1 т.9 от ЗОП(отменен), публикуваме информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура с предмет „Изготвяне на екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление”, прекратена с решение на Директора на БД”ЗБР” №РД-ОП-51-U-11 от 14/05/2016г., както следва: 

1. На “Екопроект Енерджи” ЕООД, което е част от обединение “Екопроект-П-Юнайтед”на 21.06.2016г., на основание чл.62 ал.3 от ЗОП (отменен);

2. На “Поввик” ЕАД, което е част от обединение “Екооценки ПУРН 2015” на 16.06.2016г., на основание чл.62 ал.3 от ЗОП (отменен);

3. На кооперация “София консултинг груп”,който е част от обединение “Екологична оценка Благоевград” на 16.06.2016г., на основание чл.62 ал.3 от ЗОП (отменен).

(публикувано на 04.07.2016г.)

28.07.2015г.

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” – тук

Стойност на поръчката – 22224 лв. без ДДС. Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св Димитър Солунски” №66 до 07.08.2015г. 17.30 часа. Същите ще се отворят на 10.08.2015г. от 11.00 чсас в сградата на БД”ЗБР”.

Приложение към поканата за участие – тук.

На вниманието на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.101б ал.3 от ЗОП Ви изпращаме съобщение за отправена публична покана за провеждане на процедура с предмет „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” на основание чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП с прогнозна стойност 22224 лв. без ДДС.

Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св. Димитър Солунски” №66 до 07.08.2015г. 17:30. Същите ще се отворят на 10.08.2015г. от 11:00 часа в сградата на БД”ЗБР”.

Информация за извършено плащане за периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. по сключен договор № 10 от 21.08.2015г. с предмет „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.11.2015 г. – 30.11.2015 г. по сключен договор с № 10 от 21.08.2015г. с предмет „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук

Протокол от дейността на Комисия по реда на чл.101г от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет “Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” – тук. (публикувано на 13.08.2015г.)

На основание чл.101е ал.4 от ЗОП публикуваме сключен договор №10 от 21.08.2015г. за изпънение на поръчка с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.”със съдържанието, на който можете да се запознаете – тук. (публикувано на 24.08.2015г. 17:00)

21.07.2015г.

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” 

Съобщение за оттегляне на публична покана с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.”

На основание чл.101б ал.5 от ЗОП във връзка с чл.9а ал.5 т.1 и ал.6 от ППЗОП, оттегяме публикуваната на 21.07.2015г. публична покана с уникален код 90004465 с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”. Решение за оттегляне на публична покана – тук. (публикувано на 28.07.2015г.)

06.07.2015г.

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” – тук

Стойност на поръчката – 22224 лв. без ДДС. Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св Димитър солунски” №66 до 15.07.2015г. 17.30 часа. Същите ще се отворят на 16.07.2015г. от 11.00 чсас в сградата на БД”ЗБР”.

Приложение към поканата за участие – тук.

На вниманието на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.101б ал.3 от ЗОП Ви изпращаме съобщение за отправена публична покана за провеждане на процедура с предмет „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” на основание чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП с прогнозна стойност 22224 лв. без ДДС.

Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св. Димитър Солунски” №66 до 15.07.2015г. 17:30. Същите ще се отворят на 16.07.2015г. от 11:00 часа в сградата на БД”ЗБР”.

Разяснение във връзка с постъпило писмо на 08.07.2015г. от юридическо лице, съдържащо въпроси от №1 до №7, с което можете да се запознаете – тук.  (публикувано на 09.07.2015г.)

Протокол от дейността на Комисия по реда на чл.101г от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет “Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” – тук. (публикувано на 20.07.2015г.)

27.05.2015г.

Покана за участие в обществена поръчка с предмет:”Ремонтно-възстановителни дейности на Сондаж № 8, Сондаж № 9, помпена станция на сондаж№ 9 и ограда около СОЗ – І-ви пояс на находище на минерална вода „Рударци” – с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник – изключителна държавна собственост. До проучване на находището и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси” – тук

Стойност на поръчката – 32150 лв. Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св. Димитър солунски” №66 до 08.06.2015г. 17:30. Същите ще се отворят на 09.06.2015г. от 11:00 часа в сградата на БДЗБР.

Приложения към покатата за участие – тук.

Разяснение във връзка с постъпило писмо от заинтересовано лице, с което можете да се запознаете – тук.

С цел улеснение на заинтересованите лица беше променен формата на ахивираните файлове и улеснен начина за достъп до тях.

качено на 29.05.2015г.

Публикуване на протокол на комисията от разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура с предмет:”Ремонтно-възстановителни дейности на Сондаж № 8, Сондаж № 9, помпена станция на сондаж№ 9 и ограда около СОЗ – І-ви пояс на находище на минерална вода „Рударци” – с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник – изключителна държавна собственост. До проучване на находището и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси” – тук. (публикувано на 17.06.2015г. – 14:20 часа)

Публикуване на договор №2 от 23.06.2015г. за изпълнение на поръчка с предмет”Ремонтно-възстановителни дейности на Сондаж № 8, Сондаж № 9, помпена станция на сондаж№ 9 и ограда около СОЗ – І-ви пояс на находище на минерална вода „Рударци” – с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник – изключителна държавна собственост. До проучване на находището и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси” със съдържението можете да се запознаете – тук. (публикувано на 25.06.2015г. – 16:45 ч.)

26.05.2015г.

Обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” – област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли – изключителна държавна собственост, с цел допроучването му, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на ремонтно-възстановителни дейности” на основание чл.14 ал.4 т.2 във връзка с чл.14а ал.1 от ЗОП

С текста на публичната покана можете да се запознаете – тук.

Приложения към публичната покана – тук.

Разяснение във връзка с постъпило писмо от заинтересовано лице, с което можете да се запознаете – тук.

С цел улеснение на заинтересованите лица беше променен формата на ахивираните файлове и улеснен начина за достъп до тях.

качено на 29.05.2015г.

На вниманието на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.101б ал.3 от ЗОП Ви изпращаме съобщение за отправена публична покана за провеждане на процедура с предмет “Строително – монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” – област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли – изключителна държавна собственост, с цел допроучването му, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на ремонтно-възстановителни дейности” на основание чл.14 ал.4 т.2 във връзка с чл.14а ал.1 от ЗОП с прогнозна стойност 44000 лв.

Офертите се подават на адрес гр. Благоевград бул. “Св. Димитър Солунски” №66 до 05.06.2015г. 17:30. Същите ще се отворят на 08.06.2015г. от 11:00 часа в сградата на БДЗБР.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП Публикуваме на протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура с предмет: „Строително – монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” – област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли – изключителна държавна собственост, с цел допроучването му, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на ремонтно-възстановителни дейности” – тук.  (публикувано на 17.06.2015г. – 14:25 часа)

На основание чл.101е ал.4 публикуваме сключен договор №1 от 23.06.2015г. за изпънение на поръчка с предмет: “Строително – монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” – област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли – изключителна държавна собственост, с цел допроучването му, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси, експертен анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на ремонтно-възстановителни дейности” със съдържанието, накойто можете да се запознаете – тук. (публикувано на 25.06.2015г. 16:35)

31.03.2015г. 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна средa 2007-2013 г.”

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – тук.

Техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи”- тук.

Методика за оценка на офертите – тук.

Указание за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка – тук.

ОБРАЗЦИ –тук.

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. по сключен договор № 9 от 04.06.2015г. с предмет „.Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. по сключен договор № 9 от 04.06.2015г. с предмет „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.11.2015 г. – 30.11.2015 г. по сключен договор № 9 от 04.06.2015г. с предмет „.Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

Отговор на въпрос №1, постъпил на 07.04.2015г. по обществена поръчка с предмет “Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите във ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи”. (публикувано на 09.04.2015г.) – тук

Отговор на въпрос №2, постъпил на 15.04.2015г. по обществена поръчка с предмет “Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите във ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи”. (публикувано на 17.04.2015г.) – тук.

Отговор на въпроси №3 и №4, постъпили на 16.04.2015г. по обществена поръчка с предмет “Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите във ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи”. (публикувано на 17.04.2015г.) – тук.

Протокол от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участиае в провежданата от БД “ЗБР” Благовеград открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката “Определяне на целите, приоритетите и програмата от мерки за “Западнобеломорски район” при риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН. Икономически анализ на Порграмата, включително икономически разчети разходи – ползи.” – тук

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна средa 2007-2013 г.”

Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна средa 2007-2013 г.” – дейност по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На основание чл.69 a, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 15.05.2015г. от 11.00ч. в заседателна зала № 2 на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, бул. „Димитър Солунски” № 66, ет. 2 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

12.05.2015г.

Протокол №2 от заседание на комисия – тук.

Протокол №3 от заседание на комисия – тук.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи”- дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна средa 2007-2013 г.” – тук.

Информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук и  информация за сключен договор за подизпълнител – тук.

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи.” – тук

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи” – тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОЦЕНКА МЕРКИТЕ В ПЛАНОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ”

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения” – тук.

До участниците в процедура “Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения, Ви уведомявам, че назначената със Заповед № ПО-11-5/08.08.2014 г. на Директора на БДЗБР – гр.Благоевград, Комисия, определена за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, ще пристъпи към отваряне на пликове №3, съдържащи ценовите предложения на участниците, на 19.12.2014г. от 11:00ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в сградата на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, гр.Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски “ №66.

Съоразно цитираната разпоредба на ЗОП, на заседанието на Комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Отговор на постъпили въпроси на 22.07.2014г. във връзка с открита процедура за обществена поръчка “Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения” (публикувано на 25.07.2014г.) – тук.

Дейност по проект № DIR 51211229-1-171 “Разработване на планове за управление на риска от наводнения” по ОПОС 2007 г. – 2013 г.

Обявление за поръчка – тук.

Решение за откриване на процедура – тук.

Указание за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка – тук.

Техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на Методика за анализ на зарходите и ползите за целите на оценка мерките в плановете за управление на риска от наводнения” – тук.

Методика за оценка на офертите – тук.

ОБРАЗЦИ – тук.

Информация за извършено плащане за периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. по сключен договор с № 8 от 12. 02. 2015 г. с предмет „ Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения” –тук

Информация за извършено плащане за периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. по сключен договор № 8 от 12. 02. 2015 г. с предмет „Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г. по сключен договор с № 8 от 12. 02. 2015 г. с предмет „Разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения” – тук

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-АРХИВ