Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510281/27.10.2009 г

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510281/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-58/21.03.2015 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”…/РР-17-14-1