Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение и продълважане на Разрешително за водовземане № 41420017/09.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР

Постъпило е заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение и продълважане на Разрешително за водовземане № 41420017/09.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР. С разрешителното са предоставени права за водовземане от повърхностен воден обект – река Драговищица, на която има два броя водохващания- водохващане ,,Свирча” и водохващане ,,Драговищица“  с цел напояване на земеделски култури…/РР-16-12-4