Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на заявление с вх. № РР-17-83/27.09.2022г. на БДЗБР, подадено от „Майвек“ ЕООД ООД – гр. София, за изменение на Разрешително № 41610041/27.09.2021г. за водовземане на минерална вода

Публично обявление на заявление с вх. № РР-17-83/27.09.2022г. на БДЗБР, подадено от „Майвек“ ЕООД ООД – гр. София, за изменение на Разрешително № 41610041/27.09.2021г. за водовземане на минерална вода, издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-83-2