Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Смолян за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Смолян за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Борино и допълнително водоснабдяване на с. Змейца, с. Късък и гр. Доспат…/РР-07-46-13